📹

📹

نــ☆ـ͡ــجمه ‏" حلوو

مريم ام خدود مريـۘ❈ـۘم حلوووة

❀•﴿٭ ﺂﻟۥـ؍ـۥﻜـ؍ﺂﭘۥـ؍ـۥﯡڛ ﺂﻟۥـ؍ـۥﺤـ؍ـﻤـۥـ؍ـۥﯡې ٭﴾•❀ حلوو

😔 💗حـنـℳℰ௸℘{﷽}يـ௸⊍╔💗 حلووو صباح الخير

نــ☆ـ͡ــجمه ‏"نــ☆ـ͡ــجمه ‏"مريم ام خدود مريـۘ❈ـۘممريم ام خدود مريـۘ❈ـۘم❀•﴿٭ ﺂﻟۥـ؍ـۥﻜـ؍ﺂﭘۥـ؍ـۥﯡڛ ﺂﻟۥـ؍ـۥﺤـ؍ـﻤـۥـ؍ـۥﯡې ٭﴾•❀❀•﴿٭ ﺂﻟۥـ؍ـۥﻜـ؍ﺂﭘۥـ؍ـۥﯡڛ ﺂﻟۥـ؍ـۥﺤـ؍ـﻤـۥـ؍ـۥﯡې ٭﴾•❀😔 💗حـنـℳℰ௸℘{﷽}يـ௸⊍╔💗😔 💗حـنـℳℰ௸℘{﷽}يـ௸⊍╔💗nextback