📝 نصيحه لأكل انسان لاتجرح ئلب حبك يلي بشريك اشريه والي ببيعك بيعو والي بضحك بوجهك بعد عنه والي ببكيك ئرب منو

نصيحه لأكل انسان لاتجرح ئلب حبك يلي بشريك اشريه والي ببيعك بيعو والي بضحك بوجهك بعد عنه والي ببكيك ئرب منو

📝 نصيحه لأكل انسان لاتجرح  ئلب  حبك يلي بشريك اشريه والي ببيعك بيعو والي بضحك بوجهك بعد عنه والي ببكيك ئرب  منو

ألَمً لَأيَنِتٌهّيَ✍ مَــــــســــــُأُء أَلَــــــــــــــــوّورّد

طـــــــــفـــــــــ🦋ــــ بـ⫍⫎ـرٍيـ⫍⫎ـيـ⫍⫎ـهّـ 🌸🥀🌸 🌸🥀🌸
آڪّْٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰۦٰۙۧٛۗـالّْٰــيـۦٰۙۧٛۗۦٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۙۧٛۗلّْٰ آلّْٰـۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰۦٰۙۧٛۗۦٰۙۧٛۗۦٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۙۧٛۗوَرَدِ
🌸🥀🌸
لّْٰعّْٰـۦٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۙۧٛۗۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰۦٰۙۧٛۗۦٰۙۧٛۗۦٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۙۧٛۗۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰٰٰٰۦٰٰٰٰٰٰۦُـّْٰيّْٰٰوّْٰٰٰنّْٰٰٰڪّْٰٰٰٰ ❤

ألَمً لَأيَنِتٌهّيَ✍ألَمً لَأيَنِتٌهّيَ✍طـــــــــفـــــــــ🦋ــــ بـ⫍⫎ـرٍيـ⫍⫎ـيـ⫍⫎ـهّـطـــــــــفـــــــــ🦋ــــ بـ⫍⫎ـرٍيـ⫍⫎ـيـ⫍⫎ـهّـ