📝 ګلَ وِأّحٌدِ يِّعٌرفِّ مَقِأّمَهِ تّوِنِهِ مَقِضّيِّهِ خَأّصٌ😱😱🙈🙈🙈 🙈😂َّسيّبِګمَ مَنِ زِّ مَأّنِ مَنِ أّلَجِوِجِلَ بِأّلَأَّّس وَِّسګتّ

ګلَ وِأّحٌدِ يِّعٌرفِّ مَقِأّمَهِ تّوِنِهِ مَقِضّيِّهِ خَأّصٌ😱😱🙈🙈🙈 🙈😂َّسيّبِګمَ مَنِ زِّ مَأّنِ مَنِ أّلَجِوِجِلَ بِأّلَأَّّس وَِّسګتّ

📝 ګلَ وِأّحٌدِ يِّعٌرفِّ مَقِأّمَهِ تّوِنِهِ مَقِضّيِّهِ خَأّصٌ😱😱🙈🙈🙈 🙈😂َّسيّبِګمَ مَنِ زِّ مَأّنِ مَنِ أّلَجِوِجِلَ بِأّلَأَّّس وَِّسګتّ