📝 نِصّيَحًهّ لَلَرجّآلَ. لَنِ تٌجّعٌلَ آلَمًرآهّ هّيَهّ کْلَ تٌفُکْيَرکْ فُيَ آلَحًيَآهّ، هّيَهّ مًجّردٍ شُئ مًسِآعٌدٍ لَلَرجّآلَ مًشُ آکْتٌر

نِصّيَحًهّ لَلَرجّآلَ. لَنِ تٌجّعٌلَ آلَمًرآهّ هّيَهّ کْلَ تٌفُکْيَرکْ فُيَ آلَحًيَآهّ، هّيَهّ مًجّردٍ شُئ مًسِآعٌدٍ لَلَرجّآلَ مًشُ آکْتٌر

📝 نِصّيَحًهّ لَلَرجّآلَ. لَنِ تٌجّعٌلَ آلَمًرآهّ  هّيَهّ کْلَ تٌفُکْيَرکْ فُيَ آلَحًيَآهّ، هّيَهّ مًجّردٍ شُئ مًسِآعٌدٍ لَلَرجّآلَ مًشُ آکْتٌر