📝 وٌآلَلَهّ لَآضلَ بًآلَ وٌلَآ خِآطِر بًهّآلَتٌلَجّ رآحً آلَعٌقُلَ کْمًآنِ آلَلَهّ يَرحًمًنِآ آحًسِنِ شُيَ

وٌآلَلَهّ لَآضلَ بًآلَ وٌلَآ خِآطِر بًهّآلَتٌلَجّ رآحً آلَعٌقُلَ کْمًآنِ آلَلَهّ يَرحًمًنِآ آحًسِنِ شُيَ

📝 وٌآلَلَهّ  لَآضلَ بًآلَ وٌلَآ خِآطِر بًهّآلَتٌلَجّ رآحً آلَعٌقُلَ کْمًآنِ آلَلَهّ  يَرحًمًنِآ آحًسِنِ  شُيَ