📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

@you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

والله,وراي,اني,رضاي,اليوم,نااي,تحبني,مطرت,متونها,بضنونها,بااي,الريش,انهجم,عايل,لاتكره,الناس,فرگاك,شيء,مابچيته,سهر,تجمعني,حضنه,المحنه,باااي,الجبل,الليل,مثل,طفلة,احنه,نسمة,روحي,ايدك,رويحتي,أنطي,يجي,نومني,إعله,شبينه_أحنه,الگ,النية,لا,ثواب,الذهبي,وقبل,وياك,لسان,حلؤؤؤ,ومحتفظ,حلؤ,آه_مني,شگد,الميزان,بعين,إحسآس________,حنت_الك

📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀 أّلَلَهِ

اسير العراق

نہہؤر آلهہدى حلوو

حن وانة حن الله

رجل الرماد 🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   مســـأّأّأّء أّلَرحمه
🍃🌹🍃🌹🍃🌹
       مسـأّأّأّءأّلَمًحًــــبًهّ
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
مســأّأّأّء أّلَسِــــعٌأّدٍهّ
🌹🍃🌹🍃🌹🍃

اسير العراق

الخزعلي الخزعلي راقي

وفي في زمن الخيانه لو أنسى كل الناس وأنسى أنا حالي ...ما أنساك يا أعز الناس دايما على البال

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀اسير العراقاسير العراقنہہؤر آلهہدىنہہؤر آلهہدىحن وانة حنحن وانة حنرجل الرمادرجل الرماداسير العراقاسير العراقالخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعليوفي في زمن الخيانهوفي في زمن الخيانهواللهورايانيرضاياليومناايتحبنيمطرتمتونهابضنونهاباايالريشانهجمعايللاتكرهالناسفرگاكشيءمابچيتهسهرتجمعنيحضنهالمحنهبااايالجبلالليلمثلطفلةاحنهنسمةروحيايدكرويحتيأنطييجينومنيإعلهشبينه_أحنهالگالنيةلاثوابالذهبيوقبلوياكلسانحلؤؤؤومحتفظحلؤآه_منيشگدالميزانبعينإحسآس________حنت_الك