📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

@you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

والله,وراي,رضاي,اني,اليوم,نااي,بااي,تحبني,مطرت,متونها,بضنونها,الريش,روحي,حضنه,المحنه,انهجم,عايل,لاتكره,الناس,فرگاك,شيء,مابچيته,حبيبي,هيج,احنه,أتنفسك,الوو,شبينه_أحنه,ناس,غيبتي,سهر,تجمعني,إعله,شالت,احبج,باااي,الجبل,الليل,مثل,ثواب,طفلة,نسمة,ايدك,رويحتي,أنطي,يجي,نومني,آه_مني,وزعت,الگ,شگد,الذهبي,ضليت,أنطيك,أتعيش,الميزان,بعين,شكد,حنت,إحسآس________,حنت_الك

📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

رحيق الورد رحيق الورد جميل💖

َنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َء أّلَلَهِ

اسير العراق

نہہؤر آلهہدى حلوو

حن وانة حن الله

رجل الرماد 🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   مســـأّأّأّء أّلَرحمه
🍃🌹🍃🌹🍃🌹
       مسـأّأّأّءأّلَمًحًــــبًهّ
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
مســأّأّأّء أّلَسِــــعٌأّدٍهّ
🌹🍃🌹🍃🌹🍃

اسير العراق

الخزعلي الخزعلي راقي

وفي في زمن الخيانه لو أنسى كل الناس وأنسى أنا حالي ...ما أنساك يا أعز الناس دايما على البال

رحيق الورد رحيق الوردرحيق الورد رحيق الوردَنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َءَنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َءاسير العراقاسير العراقنہہؤر آلهہدىنہہؤر آلهہدىحن وانة حنحن وانة حنرجل الرمادرجل الرماداسير العراقاسير العراقالخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعليوفي في زمن الخيانهوفي في زمن الخيانهواللهورايرضايانياليومناايباايتحبنيمطرتمتونهابضنونهاالريشروحيحضنهالمحنهانهجمعايللاتكرهالناسفرگاكشيءمابچيتهحبيبيهيجاحنهأتنفسكالووشبينه_أحنهناسغيبتيسهرتجمعنيإعلهشالتاحبجبااايالجبلالليلمثلثوابطفلةنسمةايدكرويحتيأنطييجينومنيآه_منيوزعتالگشگدالذهبيضليتأنطيكأتعيشالميزانبعينشكدحنتإحسآس________حنت_الك