📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

@you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

والله,وراي,اني,رضاي,اليوم,نااي,تحبني,مطرت,متونها,بضنونها,بااي,الريش,انهجم,عايل,لاتكره,الناس,فرگاك,شيء,مابچيته,روحي,سهر,تجمعني,حضنه,المحنه,ناس,غيبتي,باااي,شالت,الجبل,الليل,مثل,حبيبي,هيج,طفلة,احبج,احنه,نسمة,ايدك,رويحتي,أنطي,أتنفسك,يجي,الوو,نومني,إعله,شبينه_أحنه,الگ,النية,لا,ثواب,شگد,الذهبي,الميزان,بعين,شكد,حنت,إحسآس________,حنت_الك

📝 @you #شگد ثگيله رويحتي بثگل الجبل أتصير مثل #الريش لوو حنت الك

رحيق الورد رحيق الورد جميل💖

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀 أّلَلَهِ

اسير العراق

نہہؤر آلهہدى حلوو

حن وانة حن الله

رجل الرماد 🌹🍃🌹🍃🌹🍃
   مســـأّأّأّء أّلَرحمه
🍃🌹🍃🌹🍃🌹
       مسـأّأّأّءأّلَمًحًــــبًهّ
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
مســأّأّأّء أّلَسِــــعٌأّدٍهّ
🌹🍃🌹🍃🌹🍃

اسير العراق

الخزعلي الخزعلي راقي

وفي في زمن الخيانه لو أنسى كل الناس وأنسى أنا حالي ...ما أنساك يا أعز الناس دايما على البال

رحيق الورد رحيق الوردرحيق الورد رحيق الورد🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀اسير العراقاسير العراقنہہؤر آلهہدىنہہؤر آلهہدىحن وانة حنحن وانة حنرجل الرمادرجل الرماداسير العراقاسير العراقالخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعليوفي في زمن الخيانهوفي في زمن الخيانهواللهورايانيرضاياليومناايتحبنيمطرتمتونهابضنونهاباايالريشانهجمعايللاتكرهالناسفرگاكشيءمابچيتهروحيسهرتجمعنيحضنهالمحنهناسغيبتيبااايشالتالجبلالليلمثلحبيبيهيجطفلةاحبجاحنهنسمةايدكرويحتيأنطيأتنفسكيجيالوونومنيإعلهشبينه_أحنهالگالنيةلاثوابشگدالذهبيالميزانبعينشكدحنتإحسآس________حنت_الك