📝 @you خلقت وحيداً وسأعود وحيداً ليش بدي أزعل ؟

@you خلقت وحيداً وسأعود وحيداً ليش بدي أزعل ؟

📝 @you خلقت وحيداً وسأعود وحيداً ليش بدي أزعل ؟