📝 : • هآ يروحيَ شحصليتيْ 🌤؟ • كتلچِ ،آلوآدم سوآلڤ 🌵 • لآ قنعتيِ ولآ رضيتي 🖇

: • هآ يروحيَ شحصليتيْ 🌤؟ • كتلچِ ،آلوآدم سوآلڤ 🌵 • لآ قنعتيِ ولآ رضيتي 🖇

📝 :  • هآ يروحيَ شحصليتيْ  🌤؟ • كتلچِ ،آلوآدم سوآلڤ  🌵  • لآ قنعتيِ ولآ رضيتي  🖇

شہﹻ۬ۿﹻ۬ـہﹻ۬ﮕﹻ۬ﹻﮭﮧ ͢🥀⁽💛₎♤ ↝ 💎🍒حلوو

شہﹻ۬ۿﹻ۬ـہﹻ۬ﮕﹻ۬ﹻﮭﮧ  ͢🥀⁽💛₎♤ ↝شہﹻ۬ۿﹻ۬ـہﹻ۬ﮕﹻ۬ﹻﮭﮧ ͢🥀⁽💛₎♤ ↝