آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب

أّلَوٌعٌيِّ فُـيِّ أّلَعٌقُلَ وٌلَيِّسِ فُـيِّ أّلَعٌمًر ... أّلَعٌمًر مًجّـردٍ عٌدٍدٍ لَأّيِّأّمًکْ ... وٌأّلَعٌقُلَ حًصّـأّدٍ فُـهّـمًکْ وٌقُنِأّعٌتٌـکْ لَلَحًيِّأّةّ sfaaiwaltmeme @sfaaiwaltmeme

آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب,sfaaiwaltmeme,@sfaaiwaltmeme

آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب آلہۖۗۖۗہۖۗۖۗعہۖۗہۖۗرآب 809525809148787001578700067642722753603075117517510947750707875012867495484749199274865347484962748148274677787439349737197373719407360013732170973071387292577727292872728767268735726349972631577263003726069872596167258185725791672500287250004724470072425087242206724219272347247234716723469572271917227164722713972271257227123721341172108587209784719955871987807197101719688071949497186333718631071862987179449717943771794257177371717735371773287166729716655371664427166390716632971485427148478714840471416467141493