ام موسى الساعديه

. تٌــعٌــلَــمًــتٌ مًــنِ هّــذِآ آلَــزٍمًــآنِ آنِ لَآ شُــخِــصّ يَــسِــتٌــحًــقُ آلَآمًــآنِ فُــمًـنِ آعٌــطِــيَــتٌــهّ ثًــقُــتٌــيَ خِــدٍعٌــنِــيَ وٌمًــنِ آعٌــطِــيَــتٌــهّ حًـــيَــآتٌــيَ قُــتٌــلَــنِــيَ وٌمًــنِ عٌــشُــتٌ لَآجّــلَــهّ          عٌــآشُ لَــغُيَــريَ فُــکْــيَــفُ آعٌــيَــشُ بًــقُــلَــبًــيَ آلَــحًــنِــوٌنِ بًــيَــنِ بًــشُـرأ دٍآئــمًــآ يَــخِــوٌنِ  ... @

ام موسى الساعديه,,@

ام موسى الساعديه 3084891231242412891511820488952203947672034461628048010202378552023782829977012559866924365186292804119238822291257919124012190692231900030419000220287876322756196227689912244229722456925223250212223762822198628222063022211976722110605181956592766449196686321949144019431410194162061795566514812679