📷 أَيِّ نَِــوِ؏ مَنِ أّلَحٌُـبِ هِذّأّ ؟ ألَذّيِّ جِــعٌَلَنِآ نِعٌشٍَـقِ بِعٌـضَنِآ مَِنِ دِوِنِِ لَِقِـآء 💛✨

أَيِّ نَِــوِ؏ مَنِ أّلَحٌُـبِ هِذّأّ ؟ ألَذّيِّ جِــعٌَلَنِآ نِعٌشٍَـقِ بِعٌـضَنِآ مَِنِ دِوِنِِ لَِقِـآء 💛✨

📷 أَيِّ نَِــوِ؏ مَنِ أّلَحٌُـبِ هِذّأّ  ؟ ألَذّيِّ جِــعٌَلَنِآ نِعٌشٍَـقِ بِعٌـضَنِآ مَِنِ دِوِنِِ لَِقِـآء 💛✨

ملاك صعب لامتلاك ملاك الروح ميرسي

احمد على

ملاك صعب لامتلاك ملاك الروحملاك صعب لامتلاك ملاك الروحاحمد علىاحمد علىnextback