📷

📷

عَّثٍّمِّآنِّ آلِّدٍّلِّيِّمِّيِّ روعه

تعبني حكمك يا زمن ابدعتي عمري

عَّثٍّمِّآنِّ آلِّدٍّلِّيِّمِّيِّعَّثٍّمِّآنِّ آلِّدٍّلِّيِّمِّيِّتعبني حكمك يا زمنتعبني حكمك يا زمنnextback