📷 مقصوده

مقصوده

📷 مقصوده

‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ H يدللو

ﻧـﯚﻧـﮧ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﻋﺑـۑدَۑ يسلموووو

‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ H الله عليج

نسر المدينه روعه

تعبني حكمك يا زمن منورة

‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ H‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ Hﻧـﯚﻧـﮧ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﻋﺑـۑدَۑﻧـﯚﻧـﮧ ﺂ̣̥̐ﻟ̣̣ﻋﺑـۑدَۑ‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ H‏⁽♚ʟ̤ɾȷᓄɹɹ̈̇ɹᒧɭ♪ ₎ Hنسر المدينهنسر المدينهتعبني حكمك يا زمنتعبني حكمك يا زمنnextback