📷 بشنو يفرق الورد عنك غير إنه سارق حلاته منك 🌹🌹🌹

بشنو يفرق الورد عنك غير إنه سارق حلاته منك 🌹🌹🌹

📷 بشنو يفرق الورد عنك غير إنه سارق حلاته منك      🌹🌹🌹

علي القريشي ذوق راقي

ملاك ، راقي انت

ملاك ، اي حلووو

♥️ فّےـرآوُلَة 🍓 آحًےـمِےـد ♥️ مسااؤؤ العافيةة

♥️ فّےـرآوُلَة 🍓 آحًےـمِےـد ♥️ جميل

علي القريشيعلي القريشيملاك ،ملاك ،ملاك ،ملاك ،♥️ فّےـرآوُلَة  🍓 آحًےـمِےـد  ♥️♥️ فّےـرآوُلَة 🍓 آحًےـمِےـد ♥️♥️ فّےـرآوُلَة  🍓 آحًےـمِےـد  ♥️♥️ فّےـرآوُلَة 🍓 آحًےـمِےـد ♥️nextback