📷 جّـسِـدٍكْ شُـهّـيِّ وٌلَذِيِّذِ أّنِژعٌيِّ ردٍأّئكْ لَأّتٌـنِأّوٌلَ مًأّ يِّحًلَوٌ لَيِّ کْنِهّـدٍيِّك وٌعٌنِقُكْ وٌشُـفُـتٌـيِّكْ وٌصّـغُيِّريِّ أّلَذِيِّ بًيِّنِ فُـخِـذِيِّکك .

جّـسِـدٍكْ شُـهّـيِّ وٌلَذِيِّذِ أّنِژعٌيِّ ردٍأّئكْ لَأّتٌـنِأّوٌلَ مًأّ يِّحًلَوٌ لَيِّ کْنِهّـدٍيِّك وٌعٌنِقُكْ وٌشُـفُـتٌـيِّكْ وٌصّـغُيِّريِّ أّلَذِيِّ بًيِّنِ فُـخِـذِيِّکك .

📷   جّـسِـدٍكْ شُـهّـيِّ وٌلَذِيِّذِ   أّنِژعٌيِّ ردٍأّئكْ لَأّتٌـنِأّوٌلَ مًأّ يِّحًلَوٌ لَيِّ کْنِهّـدٍيِّك  وٌعٌنِقُكْ وٌشُـفُـتٌـيِّكْ وٌصّـغُيِّريِّ أّلَذِيِّ بًيِّنِ فُـخِـذِيِّکك     .

رسول رسول كركر
انت اجمل
وانت عطرها
عزيزي

رسول رسولرسول رسولback