📷 مَأّ أّلَذّيِّ أّقِتّرفِّهِ هِذّأّ أّلَقِلَبِ أّلَذّيِّ ګأّنِ مَمَلَوِءًأّ بِأّلََّسګيِّنِهِ وِأّلَأمَأّنِ ، لَيِّحٌمَلَ فِّيِّ جِوِفِّهِ أّلَآنِ ګلَ هِذّأّ أّلَخَوِفِّ وِأّلَقِلَقِ ..؟!! حٌروِفِّ ګأّتّبِ

مَأّ أّلَذّيِّ أّقِتّرفِّهِ هِذّأّ أّلَقِلَبِ أّلَذّيِّ ګأّنِ مَمَلَوِءًأّ بِأّلََّسګيِّنِهِ وِأّلَأمَأّنِ ، لَيِّحٌمَلَ فِّيِّ جِوِفِّهِ أّلَآنِ ګلَ هِذّأّ أّلَخَوِفِّ وِأّلَقِلَقِ ..؟!! حٌروِفِّ ګأّتّبِ

📷 مَأّ أّلَذّيِّ أّقِتّرفِّهِ هِذّأّ أّلَقِلَبِ أّلَذّيِّ ګأّنِ مَمَلَوِءًأّ بِأّلََّسګيِّنِهِ وِأّلَأمَأّنِ ، لَيِّحٌمَلَ فِّيِّ جِوِفِّهِ أّلَآنِ ګلَ هِذّأّ أّلَخَوِفِّ وِأّلَقِلَقِ ..؟!!  حٌروِفِّ ګأّتّبِ

سـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍ مساء الورد

💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 . 💙🥀يِّسِـعٌدٍ صّـبًأّحًکْ🥀💙

💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 . رؤؤؤعـٍْـٍْ@klb_azrk💙ـٍّْْـًٍّّْ❁ـٍََّّّـِّْْات

روِحٌيِّ تّحٌبِګ روِوِوِوِوِوِعٌهِ

سـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍسـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍ💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 .💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 .💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 .💙قَےـلَبّےـ ـ💙آزٍرقَےـ💙 .روِحٌيِّ تّحٌبِګروِحٌيِّ تّحٌبِګnextback