📷 #تحــــيہ_للانثىﮮ͜✍ ͜✿✺ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• ⌘صووتا #عاليﮮ...👻⌘ ❀وبتلبس #شحاطة اخوها 😌.. ❀ ☆وما بتقول #خطبوني وما قبلت🌚🐣..☆ ⌫وما #بتعوج لسانها وهيي عم تحڪي 😅..⌦ ❉وما بتحب لون #الزهري😒❉ ❈#وبالڪافيتيريا بتشرب #ڪل_العصير وبتاڪل #ڪل_الأڪل 😌😻..❈ ❃وبتنـط فوق التخت #متل_القردة 😝...❃ ❅وعالدرج بتنزل #ڪرفته 😊🐶❅ ❆وشعرا 24 ساعة #منڪوش 😻😀..❅ ❄ومقضتيتا ضحڪ ع اتفه الاسباب وعطول #بتأڪشنهاا😂..😊❄ ➹وغصباً عنڪم #انثى😂✌✌〄↯ 😌 #اينعـــم✌👌👌⚶➫ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• 🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀 #يســ؏ـد_ٱﯝقــــٱتـڱ🌸 🌺 ‏♡‏‏‏@you♡

#تحــــيہ_للانثىﮮ͜✍ ͜✿✺ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• ⌘صووتا #عاليﮮ...👻⌘ ❀وبتلبس #شحاطة اخوها 😌.. ❀ ☆وما بتقول #خطبوني وما قبلت🌚🐣..☆ ⌫وما #بتعوج لسانها وهيي عم تحڪي 😅..⌦ ❉وما بتحب لون #الزهري😒❉ ❈#وبالڪافيتيريا بتشرب #ڪل_العصير وبتاڪل #ڪل_الأڪل 😌😻..❈ ❃وبتنـط فوق التخت #متل_القردة 😝...❃ ❅وعالدرج بتنزل #ڪرفته 😊🐶❅ ❆وشعرا 24 ساعة #منڪوش 😻😀..❅ ❄ومقضتيتا ضحڪ ع اتفه الاسباب وعطول #بتأڪشنهاا😂..😊❄ ➹وغصباً عنڪم #انثى😂✌✌〄↯ 😌 #اينعـــم✌👌👌⚶➫ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• 🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀 #يســ؏ـد_ٱﯝقــــٱتـڱ🌸 🌺 ‏♡‏‏‏@you♡

خطبوني,عاليﮮ,شحاطة,بتعوج,الصورة,يس,وتفكر,تحيہ_للانثىﮮ,القرآن,گبري,ولغيرك,فرگاك,سامحني,ابوية,الزفة,عمر,نعم,الآية,كن_مع_الله,المنبر,استقاموا,تدبر_آيه,رأيك,للنساء,الاصطفاف,إمسيات,فيقبلك,رجل,جميل,حلوة,ﺑﻨﺖ,بنات,كول,نزار,البحر,الحب,ذكر,النعمان,شقائق,احب,خيبة,يغار,غاليه,أجلك,ابوابها,نساء,الانثى,يستحقه,اضحك,اكره,افرح,احزن,أجمل,متى,ك,امرأة,لم,أحبك,أنا,العسكري,وفى,رجلا,حلم,طفلة,قلبها,قوية,أقول,الحرب,يهتم,يعتقدون,يعشق,تهتم,أمراة,ﻻيعرف,سلطأنه,العراق,شخصية,الله_المستعان,فعله,حلوةة,تﻋششقني,المتل_يقول,تجي_خاص_ولا_اجي,مسااااااكم,الله_يجيرنا_من_نار_جهنم,فرفشہﮮ,حنينﮮ,الرابط,زيارة,لمشاهدة,مشاعرﮮ,للعقول_الراقيهﮮ,خربشاتﮮ,فرفشهﮮ,راقت_ليۓ,ږٱقټ_لېﮮ,فرفشہﮤﮮ,العبوس,النهاية,وجوهڪم,ع,سؤال,مشوارك,يكمله_معك,عزيزتي_الانثى,مرتبطہ,متزوجہ,إصرخ,أرددهآ,بصوت_مرتفع,واقع_ملموسﮮ,ق,قلب,شباب,حواء,هي,يقول,بحبك,بدر,حبي,الملل,السهل,البنت,السيارة,الصعب,حبيبا,أحبڪ,وزنك,شاورما,عينيها,انوثتك,هلال

📷 #تحــــيہ_للانثىﮮ͜✍ ͜✿✺ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• ⌘صووتا #عاليﮮ...👻⌘  ❀وبتلبس #شحاطة اخوها 😌.. ❀ ☆وما بتقول #خطبوني وما قبلت🌚🐣..☆ ⌫وما #بتعوج لسانها وهيي عم تحڪي 😅..⌦ ❉وما بتحب لون #الزهري😒❉ ❈#وبالڪافيتيريا بتشرب #ڪل_العصير وبتاڪل #ڪل_الأڪل 😌😻..❈ ❃وبتنـط فوق التخت #متل_القردة 😝...❃ ❅وعالدرج بتنزل #ڪرفته 😊🐶❅ ❆وشعرا 24 ساعة #منڪوش 😻😀..❅ ❄ومقضتيتا ضحڪ ع اتفه الاسباب وعطول #بتأڪشنهاا😂..😊❄ ➹وغصباً عنڪم #انثى😂✌✌〄↯ 😌 #اينعـــم✌👌👌⚶➫ •┈┈┈••✦ೋ •👑• ೋ✦••┈┈┈• 🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀🕊🌴🍀 #يســ؏ـد_ٱﯝقــــٱتـڱ🌸 🌺  ‏♡‏‏‏@you♡

❄️ŘÃŇỖ❄️ ϻỖĤÃϻϻẸĎ❄️ اي هاذ الحكي 🌚🤘

# غصب عنكن # انثى 🖤✌️😌

سكون الليل هههههه

قنــــــــاص القــلوب المصــري صَبَّــاפڪْﻣ̲ــ وَرَدَ.... ⚘
Ã̸̮̮ B̸̸̮̮̃Ẽ̸̸̮̮Ã̸̮̮Ũ̸̸̮̮T̸̸̮̮̃Ĩ̸̸̮̮F̸̸̮̮̃Ũ̸̸̮̮L̸̮̮̃ D̸̸̮̮̃Ã̸̮̮Ỹ̸̸̮̮.

⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ 🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہ هيدي ما عادت انثى 😂

االاصيلة . هههههههههههههه

االاصيلة . مساء المسك مساء الورد المنثور مسائكم تفائل مهما رمت الحياه اثقالها على عاتقك اعلم ان الله لن يكلف نفسا الا وسعها.
مساااااء آلَــوّورّد

سۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃 حتى لو كانت حولا
هي جميله لأنها أنثى😍

بقايا 🍁 روح 🍂 مسا الخير

بقايا 🍁 روح 🍂 فضحتنا هههه

❄️ŘÃŇỖ❄️ ϻỖĤÃϻϻẸĎ❄️❄️ŘÃŇỖ❄️ ϻỖĤÃϻϻẸĎ❄️سكون الليلسكون الليلقنــــــــاص القــلوب المصــريقنــــــــاص القــلوب المصــري⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ  🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہ⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ 🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہاالاصيلة .االاصيلة .االاصيلة .االاصيلة .سۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃سۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃بقايا 🍁 روح 🍂بقايا 🍁 روح 🍂بقايا 🍁 روح 🍂بقايا 🍁 روح 🍂خطبونيعاليﮮشحاطةبتعوجالصورةيسوتفكرتحيہ_للانثىﮮالقرآنگبريولغيركفرگاكسامحنيابويةالزفةعمرنعمالآيةكن_مع_اللهالمنبراستقامواتدبر_آيهرأيكللنساءالاصطفافإمسياتفيقبلكرجلجميلحلوةﺑﻨﺖبناتكولنزارالبحرالحبذكرالنعمانشقائقاحبخيبةيغارغاليهأجلكابوابهانساءالانثىيستحقهاضحكاكرهافرحاحزنأجملمتىكامرأةلمأحبكأناالعسكريوفىرجلاحلمطفلةقلبهاقويةأقولالحربيهتميعتقدونيعشقتهتمأمراةﻻيعرفسلطأنهالعراقشخصيةالله_المستعانفعلهحلوةةتﻋششقنيالمتل_يقولتجي_خاص_ولا_اجيمسااااااكمالله_يجيرنا_من_نار_جهنمفرفشہﮮحنينﮮالرابطزيارةلمشاهدةمشاعرﮮللعقول_الراقيهﮮخربشاتﮮفرفشهﮮراقت_ليۓږٱقټ_لېﮮفرفشہﮤﮮالعبوسالنهايةوجوهڪمعسؤالمشواركيكمله_معكعزيزتي_الانثىمرتبطہمتزوجہإصرخأرددهآبصوت_مرتفعواقع_ملموسﮮققلبشبابحواءهييقولبحبكبدرحبيالمللالسهلالبنتالسيارةالصعبحبيباأحبڪوزنكشاورماعينيهاانوثتكهلالnextback