📷 ‏إذا انتظرت حتى تصبح مستعداً، ستبقى تنتظر حتى آخر عمرك ‏ ‏If you wait until you re ready you ll be waiting the rest of your life

‏إذا انتظرت حتى تصبح مستعداً، ستبقى تنتظر حتى آخر عمرك ‏ ‏If you wait until you re ready you ll be waiting the rest of your life

📷 ‏إذا انتظرت حتى تصبح مستعداً، ستبقى تنتظر حتى آخر عمرك  ‏ ‏If you wait until you re ready you ll be waiting the rest of your life nextback