📷 راقت لي

راقت لي

📷 راقت لي

آبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـ ګلَأّمَ جمَيِّلَ

سميرة👑شهد👑 حسن مساء الورد و الياسمين

ربما نلتقي احسنتي النشر

❤عمري وغلاي انت❤ مساء الخير

❤عمري وغلاي انت❤ روووعاتج غلاتي

حسين الامير روِوِوِعٌةّ

Yasin Sdiq Xoshnaw يسعدلي مسائك بكل الخير ياختي الغالية
كلام جميل ورائع
مساء الورد والياسمين

السُــــ علي ـــعًدٍي ALI.AS *´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.💙💙💙💙💙
#يسعــــــــــ‌ـۧــــد قلبك.❀.

السُــــ علي ـــعًدٍي ALI.AS ⚘🌻آلُلُہ_يُنْوُر_قٌلُٻڪ⚘:↡🌻🌺
🌿صبااااااحكـ سـعـآډه تـرآفق خـطـآكـ🍃
🍃💕
🍃🌼ڪــل الورد ﻟ؏ﻴوﻧــــــــك🌼🍃

السُــــ علي ـــعًدٍي ALI.AS گــمٌ رائعـهُ تلـگ الانامـــــــــــّل
التيٌ تخـطٍ تلـگ الحــــــــٍروف
سانثـر حـرّوفـگ علـى اشيائـي
لانها تحمــٌل عطـــــــٌٍِّــر الحيـاه
.•°``°•.¸.•°``°•.
(                   )
`•.¸      َّ     ¸.•`
      °•.¸¸.•°
صباح الورد والياسمين

امير الصمت رراقيه

امير الصمت ذووووق

امير الصمت جميل

علي البغدادي صباح الورد

💜الشاعر العراقي💜 جميل

مدحت همام

مدحت همام فعلآ صدقتي أنرتي
صباح الورد غلاي

العراقي العراقي صباح الورد والياسمين

العراقي العراقي كلام راااقي وجميل

زينب علي صـبـــــــــــــــــاآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْح اآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْلورد...🌹🌹صـباآٍْآٍٍْْآٍْح آٍٍْْآٍْلَـٍّخـٍّير صـبـــاآٍٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْح آٍٍْْآٍْلأمل صـبــــــــــــاآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْح اآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْلسعادة صـبـــــــــــــــــاآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْح اآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْلورد...🌹

🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻 صبح صبح الورد والياسمين

🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻 جميل وراقت لي

نُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُ _*اهديك وردة ياسمين
لونها لون قلبك
اتصبح عليك و تقول
ياعسى الخير دربك _

مغلق مغلق جميل جدا

مغلق مغلق صباح العسل

نۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہ صباح الخير والعافية

نۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہ راقت لي ايضا

👑❂أّلَمَلَګ⃕₎ـة 💔⊱أّـ. نِوِᬽ͜نِةّ راقيه

احمد الشمري الطيب صــبــ🌹اح الـــ🌷ورد💐

وسام العراقي روعاتك ورده

عمرو المصري

عبد البياتي وراقت لي أيضاً ورده 🌹 رياحين الجنوب 😊 صباح الأناقة والجمال صباح الرقه والإحساس ورده 🌹 🌷 😊 😊

جعفر السماوي جميل جدا

جعفر السماوي رووووووعة

جعفر السماوي صباح الخير والهنا والسعادة

مارد الحب تفاعلي وياي ورده

مارد الحب 🌺🍃🌺 لك مُنَ حَدًائقً الُجَؤٌرًيّ اجَمُلُ بُاقًة🌺🍃🌺🍃 آلؤٌرًدً❥━

مارد الحب # كـــــلام  جميــــــل.  جــــــدآ #

مارد الحب # كـــــلام  جميــــــل.  جــــــدآ #

مارد الحب الله عليك يافد فد ذوووووق غلاتي

آبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـآبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـسميرة👑شهد👑 حسنسميرة👑شهد👑 حسنربما نلتقيربما نلتقي❤عمري وغلاي انت❤❤عمري وغلاي انت❤❤عمري وغلاي انت❤❤عمري وغلاي انت❤حسين الاميرحسين الاميرYasin Sdiq XoshnawYasin Sdiq Xoshnawالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASالسُــــ علي ـــعًدٍي ALI.ASامير الصمتامير الصمتامير الصمتامير الصمتامير الصمتامير الصمتعلي البغداديعلي البغدادي💜الشاعر العراقي💜💜الشاعر العراقي💜مدحت هماممدحت هماممدحت هماممدحت همامالعراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقيزينب عليزينب علي🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻نُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُنُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُمغلق مغلقمغلق مغلقمغلق مغلقمغلق مغلقنۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہنۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہنۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہنۣۗہرجۣۗہسۣۗہيۣۗہهۣۗہ آلَعۣۗہيۣۗہنۣۗہيۣۗہنۣۗہ👑❂أّلَمَلَګ⃕₎ـة 💔⊱أّـ. نِوِᬽ͜نِةّ👑❂أّلَمَلَګ⃕₎ـة 💔⊱أّـ. نِوِᬽ͜نِةّاحمد الشمري الطيباحمد الشمري الطيبوسام العراقيوسام العراقيعمرو المصريعمرو المصريعبد البياتيعبد البياتيجعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبمارد الحبnextback