📷 أحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََحًًٌبًًِ بًًِوٌٌِصٌّّفُُِّهِّّ لَََلَََمًًَشٍُُآعٌٌٌر قُُِلَََيََِّلَََ عٌٌٌشٍُُقُُِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََعٌٌٌشٍُُقُُِ لَََلَََروٌٌِحًًٌ شٍُُيََِّءٍ جِّّمًًَيََِّلَََ آهِّّوٌٌِآکْيََِّ بًًِکْلَََ نِِِبًًِضةّّّ قُُِلَََبًًِ وٌٌِهِّّذِِّآ❤آلَََدٍٍِلَََيََِّلَََ تٌٌّوٌٌِأمًًَ آلَََروٌٌِحًًٌ آنِِِتٌٌّيََِّ لَََروٌٌِحًًٌيََِّ مًًَنِِِ آلََََّسِِمًًَآء تٌٌّنِِِزٍٍِّيََِّلَََ آخَِِتٌٌّرتٌٌّکْ مًًَنِِِ بًًِيََِّنِِِ آلَََنَِِِّسِِآء دٍٍِوٌٌِنِِِ تٌٌّبًًِدٍٍِيََِّلَََ آحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ بًًِکْ قُُِوٌٌِتٌٌّيََِّ وٌٌِآنِِِ آتٌٌّرکْکْ مًًََّسِِتٌٌّحًًٌيََِّلَََ سِآقُبًلَ شُفُتٌآکْ کْيَ يَصّبًحً عٌمًريَ بًقُربًکْ طِوٌيَلَ 🥀بًعٌثًرةّ قُلَمًيَ✍️سِلَآمً آلَروٌحً🥀 ٠

أحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََحًًٌبًًِ بًًِوٌٌِصٌّّفُُِّهِّّ لَََلَََمًًَشٍُُآعٌٌٌر قُُِلَََيََِّلَََ عٌٌٌشٍُُقُُِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََعٌٌٌشٍُُقُُِ لَََلَََروٌٌِحًًٌ شٍُُيََِّءٍ جِّّمًًَيََِّلَََ آهِّّوٌٌِآکْيََِّ بًًِکْلَََ نِِِبًًِضةّّّ قُُِلَََبًًِ وٌٌِهِّّذِِّآ❤آلَََدٍٍِلَََيََِّلَََ تٌٌّوٌٌِأمًًَ آلَََروٌٌِحًًٌ آنِِِتٌٌّيََِّ لَََروٌٌِحًًٌيََِّ مًًَنِِِ آلََََّسِِمًًَآء تٌٌّنِِِزٍٍِّيََِّلَََ آخَِِتٌٌّرتٌٌّکْ مًًَنِِِ بًًِيََِّنِِِ آلَََنَِِِّسِِآء دٍٍِوٌٌِنِِِ تٌٌّبًًِدٍٍِيََِّلَََ آحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ بًًِکْ قُُِوٌٌِتٌٌّيََِّ وٌٌِآنِِِ آتٌٌّرکْکْ مًًََّسِِتٌٌّحًًٌيََِّلَََ سِآقُبًلَ شُفُتٌآکْ کْيَ يَصّبًحً عٌمًريَ بًقُربًکْ طِوٌيَلَ 🥀بًعٌثًرةّ قُلَمًيَ✍️سِلَآمً آلَروٌحً🥀 ٠

📷 أحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََحًًٌبًًِ بًًِوٌٌِصٌّّفُُِّهِّّ لَََلَََمًًَشٍُُآعٌٌٌر قُُِلَََيََِّلَََ عٌٌٌشٍُُقُُِتٌٌّکْ وٌٌِآلَََعٌٌٌشٍُُقُُِ لَََلَََروٌٌِحًًٌ شٍُُيََِّءٍ جِّّمًًَيََِّلَََ  آهِّّوٌٌِآکْيََِّ بًًِکْلَََ نِِِبًًِضةّّّ قُُِلَََبًًِ وٌٌِهِّّذِِّآ❤آلَََدٍٍِلَََيََِّلَََ تٌٌّوٌٌِأمًًَ آلَََروٌٌِحًًٌ آنِِِتٌٌّيََِّ لَََروٌٌِحًًٌيََِّ مًًَنِِِ آلََََّسِِمًًَآء تٌٌّنِِِزٍٍِّيََِّلَََ  آخَِِتٌٌّرتٌٌّکْ مًًَنِِِ بًًِيََِّنِِِ آلَََنَِِِّسِِآء دٍٍِوٌٌِنِِِ تٌٌّبًًِدٍٍِيََِّلَََ   آحًًٌبًًِبًًِتٌٌّکْ بًًِکْ قُُِوٌٌِتٌٌّيََِّ وٌٌِآنِِِ آتٌٌّرکْکْ مًًََّسِِتٌٌّحًًٌيََِّلَََ  سِآقُبًلَ شُفُتٌآکْ کْيَ يَصّبًحً عٌمًريَ بًقُربًکْ طِوٌيَلَ 🥀بًعٌثًرةّ قُلَمًيَ✍️سِلَآمً آلَروٌحً🥀  ٠

أريج االحسن راقي وجميل

هزاد علي .. ⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ ⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ
&##يَََََََِّّّسِـِـُــــــعًٌٌٌدٍٍٍِِِِِِِـٍٍِِ_قُُُِِِلَََََُُُُُُبًًًِِِْْْْْْْْگہ✫♪ّۦ♡♕♬
⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ ⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ 🍒

♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡ 🌻🌻🌻🌻

♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡ 🌹🌹🌹🌹

♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡ 🌻🌻🌻

♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡ 🌹🌹

♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡ حلاهاا

عاشقة الاحزان مساء الفل والياسمين

أريج االحسنأريج االحسنهزاد عليهزاد علي♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡♡✗🎀【ايلـꦿ᭄⃕ـيت】🎀✗ ♡عاشقة الاحزانعاشقة الاحزانnextback