📷 #سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……! #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

#سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……! #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

ف,عشق,الأرض,لي,بالورود,التأجيل,ل,ﻣ,وس,عاليا,ع,وكبرياء,ﻳ,ج,و,ق,ال,ش,آ,ح,ان,ك,أن,من,ص,ت,في,ب,ما,بعض,ه,طال,أح,خيآال,گذبآات,حيآاة,گوآابيس,الحب,عن,قل,ﻣﻌﻚ,الق,ن,سن,أط,تق,سألني,مج,محل,ول,الح,ام,عل,اح,س,ﺑﻨﺖ,خ,ساقطة,شهوة_قلم,صعب,ا,فتاة,لان,لآن,وصعب,أرس,ذهب,الطين,صبغ,النيشان,العربيه,الم,لا,مس,الن,ط,غ,هيبتي,لس,حقد,بس,البعد,موجود,بريتي,أختلف,يالشوفتك,عافيتي,جنت,الضوه,وينك,الهوئ,نكعد_سوه,سوه,والليل_عذب,ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ,وشرعت,شمعه,الصبح,دمعة,جرح,تجي,روحك,براحتك,دگ,انطفيت,ماشايل,وينک,صدفةة,شو,صرت,وأني,تقتنع,خذاک,بأي,شخليت,گبآلي_أنت,العيد,الدموع,غيبتك,حيل,الروح,ممنوع,حالي,هسه,كتله,ماترد,يفلان,ضحكاتي,الثلاثينيه,كن,التسامح,أحيانا,سامح_أنت_الرابح,مسامحة,إذا,الله,حمامه,جميل,لماذا,بل,كم,ولا,حينما,تعود,خدها,لأ,الوجوه,اختفاء,أصحابها,يسعدگ,قال_ابن_سيرين,النية,السعادة,وفي,أجمل,حديث,الحقد,حب,الصدق,قلبك,يسعد,نفسك,صورة,بع,جمعة_مباركة,للناس,لم,الذوق

📷 #سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……!   #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

nashat nashat

😊عباس 💞الاسدي ❤ حلوووو ررووعه

ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ رآِآِآآئِعـة💯 غلا

Ahmed ALANEQ منورة

Ahmed ALANEQ رااااقيه

Ahmed ALANEQ ذوووووووووق

Ahmed ALANEQ حلوووووووو

Azeez Azeez كيكه

حمد الحمد احلى ورده

nashat nashatnashat nashat😊عباس 💞الاسدي ❤😊عباس 💞الاسدي ❤ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝Ahmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAzeez AzeezAzeez Azeezحمد الحمدحمد الحمدفعشقالأرضليبالورودالتأجيللوسعالياعوكبرياءجوقالشآحانكأنمنصتفيبمابعضهطالأحخيآالگذبآاتحيآاةگوآابيسالحبعنقلﻣﻌﻚالقنسنأطتقسألنيمجمحلولالحامعلاحسﺑﻨﺖخساقطةشهوة_قلمصعبافتاةلانلآنوصعبأرسذهبالطينصبغالنيشانالعربيهالملامسالنطغهيبتيلسحقدبسالبعدموجودبريتيأختلفيالشوفتكعافيتيجنتالضوهوينكالهوئنكعد_سوهسوهوالليل_عذبﺍﻟﻌﻴﻮﻥوشرعتشمعهالصبحدمعةجرحتجيروحكبراحتكدگانطفيتماشايلوينکصدفةةشوصرتوأنيتقتنعخذاکبأيشخليتگبآلي_أنتالعيدالدموعغيبتكحيلالروحممنوعحاليهسهكتلهماترديفلانضحكاتيالثلاثينيهكنالتسامحأحياناسامح_أنت_الرابحمسامحةإذااللهحمامهجميللماذابلكمولاحينماتعودخدهالأالوجوهاختفاءأصحابهايسعدگقال_ابن_سيرينالنيةالسعادةوفيأجملحديثالحقدحبالصدققلبكيسعدنفسكصورةبعجمعة_مباركةللناسلمالذوقnextback