📷 #سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……! #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

#سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……! #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

ف,ﻣ,ل,ع,ش,ج,ح,ﻳ,و,ق,الأرض,عشق,بالورود,التأجيل,ال,لي,وط,ك,آ,ت,ان,وس,في,ب,أن,ه,وكبرياء,عاليا,خيآال,گذبآات,حيآاة,گوآابيس,الحب,من,ص,ما,ﻣﻌﻚ,الق,سن,أط,تق,سألني,مج,أح,محل,ول,إنس,مگ,يا,رجال,الح,ام,عل,اح,س,خ,ساقطة,ﺑﻨﺖ,شهوة_قلم,صعب,ا,فتاة,لان,لآن,وصعب,أرس,ذهب,الطين,صبغ,النيشان,العربيه,لا,الن,ط,مس,ن,هيبتي,,بغداد_حبيبتي,حقد,بس,البعد,موجود,بريتي,أختلف,يالشوفتك,عافيتي,الضوه,جنت,سوه,الهوئ,وينك,نكعد_سوه,والليل_عذب,وينک,ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ,وشرعت,شمعه,الصبح,دمعة,جرح,تجي,روحك,دگ,انطفيت,صدفةة,صرت,وأني,گبآلي_أنت,لاتزال,صنعته,وأكلها,شخليت,العيد,الدموع,غيبتك,حيل,الروح,ممنوع,شو,هسه,كتله,ماترد,يفلان,ضحكاتي,تقتنع,براحتك,خطير,الثلاثينيه,كن,التسامح,أحيانا,سامح_أنت_الرابح,مسامحة,إذا,جميل,تعود,لأ,يسعدگ,الله,لماذا,حب,بل,كم,تأمل,ولا,حينما,الوجوه,اختفاء,أصحابها,قال_ابن_سيرين,الم,السعادة,وفي,حمامه,أجمل,حديث,الحقد,قلبك,يسعد,نفسك,صورة,جمعة_مباركة,للناس,لم,الذوق,تفكر,لن,الذهبي,سامح

📷 #سـಿـولفـಿـلي بـಿـعد مـಿـحتآجگ آهہوآي #مـಿـحتآجگ آبـಿـگد مـಿـآ فآرگتني #رحت جمـಿـ. يومـಿـ عني و تعرفـಿـ. آشـಿـصـಿـآر #عشـಿـر سـಿـنين يمـಿـگن گبـಿـرتني ……!   #[[[[[وردهہ💮♥💮♥👑

nashat nashat

😊عباس 💞الاسدي ❤ حلوووو ررووعه

ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ رآِآِآآئِعـة💯 غلا

Ahmed ALANEQ منورة

Ahmed ALANEQ رااااقيه

Ahmed ALANEQ ذوووووووووق

Ahmed ALANEQ حلوووووووو

Azeez Azeez كيكه

حمد الحمد احلى ورده

nashat nashatnashat nashat😊عباس 💞الاسدي ❤😊عباس 💞الاسدي ❤ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝ف̯͡ط̯͡ــُـ̲̚͢ــ͜ـ͡ــۆཻ̯̲͡୭م̯͡ۿہٰ ٰ 😻💛ֆ⇣˝Ahmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAhmed ALANEQAzeez AzeezAzeez Azeezحمد الحمدحمد الحمدفلعشجحوقالأرضعشقبالورودالتأجيلالليوطكآتانوسفيبأنهوكبرياءعالياخيآالگذبآاتحيآاةگوآابيسالحبمنصماﻣﻌﻚالقسنأطتقسألنيمجأحمحلولإنسمگيارجالالحامعلاحسخساقطةﺑﻨﺖشهوة_قلمصعبافتاةلانلآنوصعبأرسذهبالطينصبغالنيشانالعربيهلاالنطمسنهيبتيبغداد_حبيبتيحقدبسالبعدموجودبريتيأختلفيالشوفتكعافيتيالضوهجنتسوهالهوئوينكنكعد_سوهوالليل_عذبوينکﺍﻟﻌﻴﻮﻥوشرعتشمعهالصبحدمعةجرحتجيروحكدگانطفيتصدفةةصرتوأنيگبآلي_أنتلاتزالصنعتهوأكلهاشخليتالعيدالدموعغيبتكحيلالروحممنوعشوهسهكتلهماترديفلانضحكاتيتقتنعبراحتكخطيرالثلاثينيهكنالتسامحأحياناسامح_أنت_الرابحمسامحةإذاجميلتعودلأيسعدگاللهلماذاحببلكمتأملولاحينماالوجوهاختفاءأصحابهاقال_ابن_سيرينالمالسعادةوفيحمامهأجملحديثالحقدقلبكيسعدنفسكصورةجمعة_مباركةللناسلمالذوقتفكرلنالذهبيسامحnextback