📷 أّشُـتٌـهّـيِّ أّنِ أّفُـعٌلَ مًأّيِّحًلَوٌ لَي وٌٌأّفُـعٌلَيِّ مًأّ يِّحًلَوٌ ٌلَکْيِّ تٌـتٌـلَذِذِيِّنِ وٌلَأّ تٌـشُـتٌـکْيِّ

أّشُـتٌـهّـيِّ أّنِ أّفُـعٌلَ مًأّيِّحًلَوٌ لَي وٌٌأّفُـعٌلَيِّ مًأّ يِّحًلَوٌ ٌلَکْيِّ تٌـتٌـلَذِذِيِّنِ وٌلَأّ تٌـشُـتٌـکْيِّ

📷 أّشُـتٌـهّـيِّ أّنِ أّفُـعٌلَ مًأّيِّحًلَوٌ لَي وٌٌأّفُـعٌلَيِّ   مًأّ يِّحًلَوٌ ٌلَکْيِّ   تٌـتٌـلَذِذِيِّنِ وٌلَأّ تٌـشُـتٌـکْيِّ nextback