📷 🥺🥺🥺

🥺🥺🥺

📷 🥺🥺🥺

احمد حسين ﺃﺗﻌﻠﻤﻮﻥَ ﻣﺂ َﺍﻟﻮﺟﻊْ ,, 💔ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊْ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﺂﺓ ﺣﻴﺂﺓ ﺃﻧﺖَ ﻵ ﺗﺮﻳﺪَﻫﺂ .. 💔

مجروح مجروح سلامتج

احمد حسيناحمد حسينمجروح مجروحمجروح مجروحnextback