📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

@you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسنين,معشوك,تعشك,ليام,جرح,جروح,تتشمت,لا,ملح,گبل,ﻳﺤﻦ,تفاحته,چانت_عايزه_وألتمت,هذا,انت,وياها,اليه,چانت_عايزه_ألتمت,ومال,الصديج,العتيج,دين,حيل,انه,كلشي,الگبر,يروح,انساك,هضيمه,الشجره,رجعلي,يكسره,ألمايغزر,واااادم,المايغزر,تلح,لأيام,ادروس,مساء_الخير,اطفال,انسان,ما,باب,ادري,ليش,سنين,تعود,ولفه,وياي,الشاعل,العشره,يرجع,يخدع,أسمع,انسدت,إنسدت,اسمع,مااسمع,بفرگتك,گدامك,مشتاك,فرح,تلاكيني,ﺑﻴﻮﻡ,ﻳﺘﻼﻛﻦ,خفف,حجي,عمر,تمر,ﻫﺠﺮ,ﺍﻧﺘﻀﺮ,ﻭﻓﺠﺮ,وكح,الملح,رمح,الجرح,بجي,بچي,تصيح,حتى,المريض,سوه,طايحة,امووت,واشتل,ملچوم,القطعه,الصبح,الجروح,الهوه,رحت,لشوفتك,للبشر,خفف_الفرگه,ميشت,شتاگيت,خير,وكل,دمعة,عافيتي,تجي,دوه,الوحدك,تروح,نحن,شمسويلك,أشكيلك,شبجيلك,ونرسل,ولانعلم,جروحه,كافي,يابو,ها,هموم,ضحکتی,خفت,بخور,اكليبك,يستغفر,بسج,قاتلته,حسن,الزمن,گلبي,الروح,بيك,جرحي,صافيه,الگه,السبحة,ماسة_الثورة_السورية,ريف_حماة_الشرقي,واخيط,واني,صح,تظل,متعافيه,ضايق,المذبوح,وجر,احقر,يستخدمك,لوعات,أحزان,بسكته,اشویه

📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح  صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسير العراق الله

ساره خاتون أَّّسمَيِّ لَيِّشٍ مَوِجِوِدِ عٌ مَنِشٍوِر

اسير العراقاسير العراقساره خاتونساره خاتوناسنينمعشوكتعشكليامجرحجروحتتشمتلاملحگبلﻳﺤﻦتفاحتهچانت_عايزه_وألتمتهذاانتوياهااليهچانت_عايزه_ألتمتومالالصديجالعتيجدينحيلانهكلشيالگبريروحانساكهضيمهالشجرهرجعلييكسرهألمايغزرواااادمالمايغزرتلحلأيامادروسمساء_الخيراطفالانسانمابابادريليشسنينتعودولفهويايالشاعلالعشرهيرجعيخدعأسمعانسدتإنسدتاسمعمااسمعبفرگتكگدامكمشتاكفرحتلاكينيﺑﻴﻮﻡﻳﺘﻼﻛﻦخففحجيعمرتمرﻫﺠﺮﺍﻧﺘﻀﺮﻭﻓﺠﺮوكحالملحرمحالجرحبجيبچيتصيححتىالمريضسوهطايحةامووتواشتلملچومالقطعهالصبحالجروحالهوهرحتلشوفتكللبشرخفف_الفرگهميشتشتاگيتخيروكلدمعةعافيتيتجيدوهالوحدكتروحنحنشمسويلكأشكيلكشبجيلكونرسلولانعلمجروحهكافييابوهاهمومضحکتیخفتبخوراكليبكيستغفربسجقاتلتهحسنالزمنگلبيالروحبيكجرحيصافيهالگهالسبحةماسة_الثورة_السوريةريف_حماة_الشرقيواخيطوانيصحتظلمتعافيهضايقالمذبوحوجراحقريستخدمكلوعاتأحزانبسكتهاشویهnextback