📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

@you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسنين,معشوك,تعشك,ليام,جرح,جروح,تتشمت,لا,ملح,ﻳﺤﻦ,گبل,تفاحته,چانت_عايزه_وألتمت,هذا,انت,وياها,اليه,چانت_عايزه_ألتمت,ومال,الصديج,العتيج,دين,حيل,انه,يروح,انساك,هضيمه,الشجره,يكسره,ألمايغزر,واااادم,المايغزر,تلح,لأيام,ادروس,مساء_الخير,اطفال,انسان,ما,باب,أصيل,راجل,ادري,ليش,سنين,تعود,ولفه,وياي,الشاعل,شمع,العشره,يرجع,يخدع,أسمع,انسدت,إنسدت,اسمع,مااسمع,بفرگتك,گدامك,فرح,مشتاك,خفف,تلاكيني,ﺑﻴﻮﻡ,ﻳﺘﻼﻛﻦ,حجي,عمر,تمر,ﻫﺠﺮ,ﺍﻧﺘﻀﺮ,ﻭﻓﺠﺮ,الملح,سوه,رمح,بجي,وكح,بچي,الجرح,طايحة,ملچوم,تصيح,حتى,المريض,الصبح,الهوه,رحت,امووت,واشتل,القطعه,خفف_الفرگه,خير,وكل,دمعة,عافيتي,تجي,دوه,لشوفتك,الوحدك,ميشت,شتاگيت,حسبونه,نحن,ونرسل,ولانعلم,جروحه,تروح,شمسويلك,أشكيلك,شبجيلك,ها,كافي,يابو,هموم,ضحکتی,حسن,الزمن,گلبي,خفت,بخور,اكليبك,يستغفر,قاتلته,بيك,الروح,صافيه,السبحة,بسج,ماسة_الثورة_السورية,ريف_حماة_الشرقي,نوح,الصديق,الليل,بخير,احبك,ﻳﺤﺒﻚ,القديم,بالك,حبك,ترة,الدمع,هيه,عافيه,شما,الجروح,واني,تظل

📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح  صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسير العراق الله

سميتك نبض روحي أَّّسمَيِّ لَيِّشٍ مَوِجِوِدِ عٌ مَنِشٍوِر

اسير العراقاسير العراقسميتك نبض روحيسميتك نبض روحياسنينمعشوكتعشكليامجرحجروحتتشمتلاملحﻳﺤﻦگبلتفاحتهچانت_عايزه_وألتمتهذاانتوياهااليهچانت_عايزه_ألتمتومالالصديجالعتيجدينحيلانهيروحانساكهضيمهالشجرهيكسرهألمايغزرواااادمالمايغزرتلحلأيامادروسمساء_الخيراطفالانسانمابابأصيلراجلادريليشسنينتعودولفهويايالشاعلشمعالعشرهيرجعيخدعأسمعانسدتإنسدتاسمعمااسمعبفرگتكگدامكفرحمشتاكخففتلاكينيﺑﻴﻮﻡﻳﺘﻼﻛﻦحجيعمرتمرﻫﺠﺮﺍﻧﺘﻀﺮﻭﻓﺠﺮالملحسوهرمحبجيوكحبچيالجرحطايحةملچومتصيححتىالمريضالصبحالهوهرحتامووتواشتلالقطعهخفف_الفرگهخيروكلدمعةعافيتيتجيدوهلشوفتكالوحدكميشتشتاگيتحسبونهنحنونرسلولانعلمجروحهتروحشمسويلكأشكيلكشبجيلكهاكافييابوهمومضحکتیحسنالزمنگلبيخفتبخوراكليبكيستغفرقاتلتهبيكالروحصافيهالسبحةبسجماسة_الثورة_السوريةريف_حماة_الشرقينوحالصديقالليلبخيراحبكﻳﺤﺒﻚالقديمبالكحبكترةالدمعهيهعافيهشماالجروحوانيتظلnextback