📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

@you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسنين,معشوك,تعشك,ليام,جرح,جروح,تتشمت,ملح,لا,ﻳﺤﻦ,گبل,تفاحته,چانت_عايزه_وألتمت,هذا,انت,وياها,اليه,چانت_عايزه_ألتمت,ومال,الصديج,العتيج,دين,حيل,انه,يروح,انساك,الشجره,يكسره,ألمايغزر,المايغزر,تلح,لأيام,ادروس,مساء_الخير,اطفال,انسان,ما,باب,أصيل,راجل,ادري,ليش,سنين,تعود,ولفه,وياي,الشاعل,شمع,العتب,بالنار,العشره,يرجع,يخدع,انسدت,أسمع,اسمع,مااسمع,إنسدت,بفرگتك,گدامك,خفف,مشتاك,فرح,تلاكيني,ﺑﻴﻮﻡ,ﻳﺘﻼﻛﻦ,عمر,تمر,ﻫﺠﺮ,ﺍﻧﺘﻀﺮ,ﻭﻓﺠﺮ,حجي,الملح,بجي,سوه,رمح,وكح,ملچوم,تصيح,المريض,الصبح,الجرح,الهوه,رحت,بچي,طايحة,القطعه,خفف_الفرگه,حتى,دمعة,عافيتي,تجي,دوه,لشوفتك,امووت,واشتل,الوحدك,ميشت,شتاگيت,الله,حرام,إبليس,نحن,جروحه,ونرسل,ولانعلم,تروح,شمسويلك,أشكيلك,شبجيلك,ها,كافي,يابو,هموم,حسن,الزمن,گلبي,خفت,بخور,اكليبك,ضحکتی,يستغفر,قاتلته,بيك,السبحة,ماسة_الثورة_السورية,ريف_حماة_الشرقي,الصديق,الليل,احبك,ﻳﺤﺒﻚ,القديم,حبك,ترة,الدمع,هيه,الروح,الجروح,واني,ضايق,احقر,يستخدمك,لوعات,أحزان,بسج,اشویه,یبیدن

📷 @you يالمخرب #العشره شعندك وياي ؟ جاي تگلي أسف جاي #تتشمت ! گبل #جرح واحد هسه كومه #جروح  صدگ لو گال #چانت_عايزه_ألتمت ..!!

اسير العراق الله

سميتك نبض روحي أَّّسمَيِّ لَيِّشٍ مَوِجِوِدِ عٌ مَنِشٍوِر

اسير العراقاسير العراقسميتك نبض روحيسميتك نبض روحياسنينمعشوكتعشكليامجرحجروحتتشمتملحلاﻳﺤﻦگبلتفاحتهچانت_عايزه_وألتمتهذاانتوياهااليهچانت_عايزه_ألتمتومالالصديجالعتيجدينحيلانهيروحانساكالشجرهيكسرهألمايغزرالمايغزرتلحلأيامادروسمساء_الخيراطفالانسانمابابأصيلراجلادريليشسنينتعودولفهويايالشاعلشمعالعتببالنارالعشرهيرجعيخدعانسدتأسمعاسمعمااسمعإنسدتبفرگتكگدامكخففمشتاكفرحتلاكينيﺑﻴﻮﻡﻳﺘﻼﻛﻦعمرتمرﻫﺠﺮﺍﻧﺘﻀﺮﻭﻓﺠﺮحجيالملحبجيسوهرمحوكحملچومتصيحالمريضالصبحالجرحالهوهرحتبچيطايحةالقطعهخفف_الفرگهحتىدمعةعافيتيتجيدوهلشوفتكامووتواشتلالوحدكميشتشتاگيتاللهحرامإبليسنحنجروحهونرسلولانعلمتروحشمسويلكأشكيلكشبجيلكهاكافييابوهمومحسنالزمنگلبيخفتبخوراكليبكضحکتیيستغفرقاتلتهبيكالسبحةماسة_الثورة_السوريةريف_حماة_الشرقيالصديقالليلاحبكﻳﺤﺒﻚالقديمحبكترةالدمعهيهالروحالجروحوانيضايقاحقريستخدمكلوعاتأحزانبسجاشویهیبیدنnextback