📷 @you #كون _البشر من جاام #مو_اصله_من_طين #وجهه-وكفاه_ينشاف #لليحجي_وجهين

@you #كون _البشر من جاام #مو_اصله_من_طين #وجهه-وكفاه_ينشاف #لليحجي_وجهين

وجهه,لليحجي_وجهين,مو_اصله_من_طين,اليحبك_يعتنيك,اشتاگلي,الكلب,اليخطب,كولي,خاف,ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ,خلو,عالملگة,عليك,شوگ,الورق,هيچ,يشد,محزم,نستنسخ,تحاجيهه,شوفن,راح,هلهوله,خضار,زفتها,والشماته,كولوله,امس,الما,هاك,مااريد,الصحبان,عباتج,بناتج,حضره,عربيد,يعتنيك,نصيحه,هي,بس,محد,كلبي,گلبك,وجهي,شوكت,گدها,تريدك,أهدومك,لايعمي,لايبوي,كون,الري,رأيكم_بلحيه,تاني,ثاني,الراس,اللهم,جمعه,لا,ياسامع,كفاك,الجريح,غلاك,وتنزل,باعث,ياباني,رجل,الله,الزواج,ثقافة_إسلامية,من,رسول,الورد,عبر,المال,ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ,مما,يسعد,الفركه,الايمان,عدنا,عن,الهم,حمار,ابتسامة,المشاعر,هريرة,الطيبة,الفقير,الباردة,وسبحان,الصوره,قلبية,المدير,الشوك,الفتيات,الأعماق,موقع,صافيا,الدنيا,الزين,تفرش_حضنهه_فراش,تفرش_حضنهأ_فراش,Ali,الحسناويه

📷 @you #كون _البشر من جاام      #مو_اصله_من_طين       #وجهه-وكفاه_ينشاف           #لليحجي_وجهين وجههلليحجي_وجهينمو_اصله_من_طيناليحبك_يعتنيكاشتاگليالكلباليخطبكوليخافﺍﻟﻌﻴﻮﻥخلوعالملگةعليكشوگالورقهيچيشدمحزمنستنسختحاجيههشوفنراحهلهولهخضارزفتهاوالشماتهكولولهامسالماهاكمااريدالصحبانعباتجبناتجحضرهعربيديعتنيكنصيحههيبسمحدكلبيگلبكوجهيشوكتگدهاتريدكأهدومكلايعميلايبويكونالريرأيكم_بلحيهتانيثانيالراساللهمجمعهلاياسامعكفاكالجريحغلاكوتنزلباعثيابانيرجلاللهالزواجثقافة_إسلاميةمنرسولالوردعبرالمالﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔممايسعدالفركهالايمانعدناعنالهمحمارابتسامةالمشاعرهريرةالطيبةالفقيرالباردةوسبحانالصورهقلبيةالمديرالشوكالفتياتالأعماقموقعصافياالدنياالزينتفرش_حضنهه_فراشتفرش_حضنهأ_فراشAliالحسناويهnextback