📷 @you بسك یگلبي #اشبیك #المن هل اصیاح لومن #صدگ یهواك ماعافك #وراح

@you بسك یگلبي #اشبیك #المن هل اصیاح لومن #صدگ یهواك ماعافك #وراح

المن,صدگ,وراح,اوراح,ن,الباشا,اويلي_توجع,والله_وسفه,ماعافك,اشبیك,ها,أبشرك,ولفي,عادي,اكبالي,اصلا,ولتمن,نزلت,ضاكت,نرجس,غيرك,عدو,اخوي,ولف,غناي,الحياة,طفل,حكيم,البخل,الأمل,مساء,آنآ,حبيبي,وبكل,خطر_ببالي,تحن,الروح,روحي,ﺍﻟﻬﺎ,تفاءلوا,عشرتهم,كالت,صافن,بيهن,صدك,درب,يم,يعرفني,الگلوب,قطرات_المطر,كوري,تصفنين,العشگ,سوه,الهوه,گلبک,ديربالک,عينک,لو,ﻣﻠﻴﺖ,محترگ,تعبان,مختنك,يدگ,احترك,غيرگ,ابكبرهاا,و,هضيمه,بالبشر,فقرة,ابغيبتك,گلوبنه,خلگ,للصبح,انجرح,السهر,ﺗﺤﺐ,لاتنتظر,متانيگك,كمت,اسمهم,ذاك,تهب,التحبه,وقهر,وفو,التشوفه,وگلبك,عشگك,تسمع,اموري,العصر,تعاملك,الشوگ,كبر,اختنگ,مرتاح,لحظات,ويا,الميريدك,نساك,الذگريات,لحضات,وياة,اوووف,طاح,النار,راح,صاح,الفلاح,ينساني,تسألني,منكاش,عين,عليك,وجيك,عندي,اندل,الاعمه,اشتاكلي,حسبالهم,التفاح,لون,عشت,واذا,سكن,ﻫﺎﻱ,غيري,وياه,وياك,الوكت,ردته,ربعي,جانوعاﻻقل,الك,خل,كافي,مثلي,اليل

📷 @you بسك یگلبي #اشبیك  #المن هل اصیاح   لومن #صدگ یهواك   ماعافك #وراح

شاكر ابوحسن

شاكر ابوحسنشاكر ابوحسنالمنصدگوراحاوراحنالباشااويلي_توجعوالله_وسفهماعافكاشبیكهاأبشركولفيعادياكبالياصلاولتمننزلتضاكتنرجسغيركعدواخويولفغنايالحياةطفلحكيمالبخلالأملمساءآنآحبيبيوبكلخطر_بباليتحنالروحروحيﺍﻟﻬﺎتفاءلواعشرتهمكالتصافنبيهنصدكدربيميعرفنيالگلوبقطرات_المطركوريتصفنينالعشگسوهالهوهگلبکديربالکعينکلوﻣﻠﻴﺖمحترگتعبانمختنكيدگاحتركغيرگابكبرهااوهضيمهبالبشرفقرةابغيبتكگلوبنهخلگللصبحانجرحالسهرﺗﺤﺐلاتنتظرمتانيگككمتاسمهمذاكتهبالتحبهوقهروفوالتشوفهوگلبكعشگكتسمعاموريالعصرتعاملكالشوگكبراختنگمرتاحلحظاتوياالميريدكنساكالذگرياتلحضاتوياةاوووفطاحالنارراحصاحالفلاحينسانيتسألنيمنكاشعينعليكوجيكعندياندلالاعمهاشتاكليحسبالهمالتفاحلونعشتواذاسكنﻫﺎﻱغيريوياهوياكالوكتردتهربعيجانوعاﻻقلالكخلكافيمثلياليلnextback