📷 @you #يالمخليني وحدي💧🕊 كـبال صمت #اليل🍃🔕 #تعــال بـغيبتـــك 🔙 ليل آلله #فرهدني💔🚶

@you #يالمخليني وحدي💧🕊 كـبال صمت #اليل🍃🔕 #تعــال بـغيبتـــك 🔙 ليل آلله #فرهدني💔🚶

تعال,فرهدني,ليل,صمت,اليل,كبال,المشتاگ,الروح,منة,فراگ,كل,سوالف,اح,يمه,عاشق,الويل,ناس,اطب,مكسور,كلبي,الك,حنين,ﺑﺮﺍﺳﻪ,كلبك,درب,حزينه,بناسه,ترضين,دعيلي,بجروح,النحبهم,يلجمني,الليل,بحر,رسائل,شي,المجروح,روحه,غيري,الهموم,شما,أخاف,الهوه,ان,وراح,ولف,علوش,ونسيت,عبرتني,اعبر,يعينه,الفرگه,اكفر,شوشه,منه,حلال,ينساني,للعافاني,وكول,بخيال,اذكرك,اتاني,حرام,احبك,حبك,شامت,بيك,وغمضيت,مجاال,نص,يسألوني,ولك,انتا,اكرهك,انطم,ﺍﻭﺩﻉ,والله,شيطان,جابك,مجال,اشوفگ,الحنيتلك,رجيم,متفيدني,عتب,بحضني,الرجال,نوم,غريب,بس,القسم,شتم,فراشك,اشوفڰ,يولي,وطن,سؤال,الشوق,اشمك,اذا,تعود,تره,عافيتي,ريتي,يالمخليني,وحدي,يا,بغيبتك

📷 @you #يالمخليني وحدي💧🕊        كـبال صمت #اليل🍃🔕  #تعــال بـغيبتـــك 🔙        ليل آلله #فرهدني💔🚶

wisam Alssahir أّلَلَهِ عٌلَيِّګ

ابو ريماس الغزي الله الله حلوووو حبيتك

الناصري آلآيهم حلوووووو ابداع

Haji almashat الما شايف حزن لتلومه يضحك دووم ..... حقه شما تشوفه الضحك يبراله

مستحيل انساك يوم جميل

الساعدي أبو مهند حبيبي .الشكوى .... لله فقط
الساعدي

الامسيحي 😍 الله الله

wisam Alssahirwisam Alssahirابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيالناصري آلآيهمالناصري آلآيهمHaji almashatHaji almashatمستحيل انساك يوممستحيل انساك يومالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندالامسيحي 😍الامسيحي 😍تعالفرهدنيليلصمتاليلكبالالمشتاگالروحمنةفراگكلسوالفاحيمهعاشقالويلناساطبمكسوركلبيالكحنينﺑﺮﺍﺳﻪكلبكدربحزينهبناسهترضيندعيليبجروحالنحبهميلجمنيالليلبحررسائلشيالمجروحروحهغيريالهمومشماأخافالهوهانوراحولفعلوشونسيتعبرتنياعبريعينهالفرگهاكفرشوشهمنهحلالينسانيللعافانيوكولبخيالاذكركاتانيحراماحبكحبكشامتبيكوغمضيتمجاالنصيسألونيولكانتااكرهكانطمﺍﻭﺩﻉواللهشيطانجابكمجالاشوفگالحنيتلكرجيممتفيدنيعتببحضنيالرجالنومغريببسالقسمشتمفراشكاشوفڰيوليوطنسؤالالشوقاشمكاذاتعودترهعافيتيريتييالمخلينيوحدييابغيبتكnextback