📷 @you #يالمخليني وحدي💧🕊 كـبال صمت #اليل🍃🔕 #تعــال بـغيبتـــك 🔙 ليل آلله #فرهدني💔🚶

@you #يالمخليني وحدي💧🕊 كـبال صمت #اليل🍃🔕 #تعــال بـغيبتـــك 🔙 ليل آلله #فرهدني💔🚶

تعال,فرهدني,ليل,صمت,اليل,كبال,الروح,المشتاگ,مكسور,كلبي,منة,فراگ,يلجمني,كل,سوالف,اح,يمه,عاشق,الويل,ناس,اطب,الهموم,أخاف,الك,حنين,ﺑﺮﺍﺳﻪ,كلبك,درب,حزينه,بناسه,ثكيله,ياعين,يالمخليني,ترضين,دعيلي,بجروح,النحبهم,الليل,الدنيا,الشمس,بحر,شمس,رسائل,شي,المجروح,روحه,بروحي,غيري,شما,الهوه,ان,وراح,ولف,العافك,ينساني,للعافاني,وكول,حلال,بخيال,اذكرك,بيك,اتاني,مجاال,نص,يسألوني,ولك,حرام,احبك,حبك,شامت,وغمضيت,انتا,اكرهك,انطم,مجال,ﺍﻭﺩﻉ,والله,شيطان,جابك,اشوفگ,الحنيتلك,رجيم,متفيدني,بحضني,بس,عتب,الرجال,نوم,غريب,اذا,القسم,شتم,فراشك,اشوفڰ,يولي,ترجع,ترد,راسي,عفتني,التاء,وحنيني,مشانق,وحدي,يا,بغيبتك

📷 @you #يالمخليني وحدي💧🕊        كـبال صمت #اليل🍃🔕  #تعــال بـغيبتـــك 🔙        ليل آلله #فرهدني💔🚶

Wsss W أّلَلَهِ عٌلَيِّګ

ابو ريماس الغزي الله الله حلوووو حبيتك

الناصري آلآيهم حلوووووو ابداع

Haji almashat الما شايف حزن لتلومه يضحك دووم ..... حقه شما تشوفه الضحك يبراله

مستحيل انساك يوم جميل

الساعدي أبو مهند حبيبي .الشكوى .... لله فقط
الساعدي

الامسيحي 😍 الله الله

Wsss WWsss Wابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيالناصري آلآيهمالناصري آلآيهمHaji almashatHaji almashatمستحيل انساك يوممستحيل انساك يومالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندالامسيحي 😍الامسيحي 😍تعالفرهدنيليلصمتاليلكبالالروحالمشتاگمكسوركلبيمنةفراگيلجمنيكلسوالفاحيمهعاشقالويلناساطبالهمومأخافالكحنينﺑﺮﺍﺳﻪكلبكدربحزينهبناسهثكيلهياعينيالمخلينيترضيندعيليبجروحالنحبهمالليلالدنياالشمسبحرشمسرسائلشيالمجروحروحهبروحيغيريشماالهوهانوراحولفالعافكينسانيللعافانيوكولحلالبخيالاذكركبيكاتانيمجاالنصيسألونيولكحراماحبكحبكشامتوغمضيتانتااكرهكانطممجالﺍﻭﺩﻉواللهشيطانجابكاشوفگالحنيتلكرجيممتفيدنيبحضنيبسعتبالرجالنومغريباذاالقسمشتمفراشكاشوفڰيوليترجعتردراسيعفتنيالتاءوحنينيمشانقوحدييابغيبتكnextback