📷 @you تره #الرجال مو #رجال إذا #يكسر كلب #ترفه💔💘

@you تره #الرجال مو #رجال إذا #يكسر كلب #ترفه💔💘

النساء,استوصوا,العقل,خيرا,العطف,كالحصان,الفرسان,المعارك,أنثى,رجل,صحبتو,Oui_c,فكرون,الزواج,الحياء,المرأة,الكبرياء,غريب,تعال,بالحب,للجمال,تتكبر,القسم,شتم,نليق,أخلاقها,الفتى,ذئبا,فالانثى,من,منك,الانثى,طول,الأنثي,هتيجي,الحب,الرجل,الأنثى,فتاة,انثى,ابتسمت,أﺗﻌﺠﺐ,مختلفة,الفتيات,عجبي,عراء,ويسألني,اليق,الصرصوور,حكم,ترفه,نساء,ﺑﻨﺖ,ليلى,العشك,قيس,ندكه,طبيعة,الرجال,ت,س,ال,خضار,نيشان,زلمه,الرجوله,دينار,لقطة,منظر_جميل,العربية,موسى,البحر,الجب,حلال,الحريم,خوف,مكة,أبي,حواء,جميل,البعض,السعودية,حب,ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ,الضمير,خيبة,الرجولة,فارس,ﻣ,مال,عقل,صلى,حارس,الفرحة,نسوان,روحي,صباحيات,عمر,كامل,أكسر,الفهد,خواطر,الناس,الطابوك,عوف,مرات,زاد,لاتعتب,رجال,الله,أنا,ﻫﻨﺎﻙ,قريب,الاشتياق,حاشاه,الشجره,تكفى,ساقي,ﻣﺠﻴﺐ,عزتي,دعوت,وحنين,نار_الغربه,ڵست,وڵكن,امڵك,abò_jàd,عوف_معاتبك____ياصاح,لاتعتب_بعد_____عالراح,مرات_المطر_لو_____زاد,يعشگني,گفاي,هله,واترف,عشگ,لسانه,حلوه,ممله,الغربه,يعشكني,انهجم,وهجم,مرضى,ياربي,ليش,صدفه,بدعائج,ماي,بيه,عرفه,يتركني,عالشفه,كفتهه,ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ,حييل,وتواعدها,الليل,الهيل,بنتي,احلى,سوه,راحتي,ملك,خجل,ينسمع,تراها,فرق,يستحق,عاشگ,تمشي,الحلقه,زفه,حجاية,ماتصفه,منين

📷 @you تره  #الرجال  مو  #رجال  إذا  #يكسر  كلب  #ترفه💔💘

مهند الدريساوي الله

القدس حبيبة قلبي 💙💙💙 صح لسانك

علويه وكذا اي مبين

راقي المشاعر صح السانك ياورده يسعدمسائك بعطر الورد

مهند الدريساويمهند الدريساويالقدس حبيبة قلبي 💙💙💙القدس حبيبة قلبي 💙💙💙علويه وكذاعلويه وكذاراقي المشاعرراقي المشاعرالنساءاستوصواالعقلخيراالعطفكالحصانالفرسانالمعاركأنثىرجلصحبتوOui_cفكرونالزواجالحياءالمرأةالكبرياءغريبتعالبالحبللجمالتتكبرالقسمشتمنليقأخلاقهاالفتىذئبافالانثىمنمنكالانثىطولالأنثيهتيجيالحبالرجلالأنثىفتاةانثىابتسمتأﺗﻌﺠﺐمختلفةالفتياتعجبيعراءويسألنياليقالصرصوورحكمترفهنساءﺑﻨﺖليلىالعشكقيسندكهطبيعةالرجالتسالخضارنيشانزلمهالرجولهدينارلقطةمنظر_جميلالعربيةموسىالبحرالجبحلالالحريمخوفمكةأبيحواءجميلالبعضالسعوديةحبﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔالضميرخيبةالرجولةفارسمالعقلصلىحارسالفرحةنسوانروحيصباحياتعمركاملأكسرالفهدخواطرالناسالطابوكعوفمراتزادلاتعتبرجالاللهأناﻫﻨﺎﻙقريبالاشتياقحاشاهالشجرهتكفىساقيﻣﺠﻴﺐعزتيدعوتوحنيننار_الغربهڵستوڵكنامڵكabò_jàdعوف_معاتبك____ياصاحلاتعتب_بعد_____عالراحمرات_المطر_لو_____زاديعشگنيگفايهلهواترفعشگلسانهحلوهمملهالغربهيعشكنيانهجموهجممرضىياربيليشصدفهبدعائجمايبيهعرفهيتركنيعالشفهكفتههﺗﺨﻠﻴﻬﺎحييلوتواعدهاالليلالهيلبنتياحلىسوهراحتيملكخجلينسمعتراهافرقيستحقعاشگتمشيالحلقهزفهحجايةماتصفهمنينnextback