بـ♥ـقـ♥ـآيـ♥ـآ❤حـ♥ـلَمـ♥ـ

ربـ♥ـيـ♥ـ آكـ♥ـبـ♥ـر مـ♥ـنـ♥ـ آنـ♥ـ يـ♥ـجـ♥ـعـ♥ـلَنـ♥ـيـ♥ـ وٌيـ♥ـرآنـ♥ـيـ♥ـ بـ♥ـحـ♥ـزِّنـ♥ـ فـ♥ـيـ♥ـتـ♥ـركـ♥ـنـ♥ـيـ♥ـ ربـ♥ـيـ♥ـ آنـ♥ـ قـ♥ـآلَ لَآحـ♥ـلَآمـ♥ـيـ♥ـ كـ♥ـوٌنـ♥ـيـ♥ـ سـ♥ـتـ♥ـكـ♥ـوٌنـ♥ـ @

بـ♥ـقـ♥ـآيـ♥ـآ❤حـ♥ـلَمـ♥ـ,,@

بـ♥ـقـ♥ـآيـ♥ـآ❤حـ♥ـلَمـ♥ـ 1261720113977511358531133891112988311240371123788112291176267739268269186469177049160009156696234669623037662116186151180614895281259181233478548559346985916522589988275357675242475130574992958373285836678749187583410274883158277577475647471307455447449055813826742358580075174103974086974072474064174063957886375788570739112738629738157577937457790595758111570805556830967144705669868560065955601165538054553305855326305299498528127252697095239162523306351589125092666509265450863025075452507331850450485836315011435583425501038550103815010378