كـۦོ௸ـོ͜ـرديـᬽ͜ـۦོـه ༒

هــــٰۣؒۦོ᷼ـہٰٰـادئه يطــغـٰۣؒۦོ᷼ـئ علـــٰۣؒۦོ᷼ـي البـــٰۣؒۦོ᷼ـرود والـــٰۣؒۦོ᷼ـا مـــٰۣؒۦོ᷼ـہٰٰبلاه kardayh @kardayh

كـۦོ௸ـོ͜ـرديـᬽ͜ـۦོـه ༒,kardayh,@kardayh

كـۦོ௸ـོ͜ـرديـᬽ͜ـۦོـه ༒ 20354930202622212018622219896374