#گلامھہ

‏بعــض #ﺎلعرب يحـرجــگ مـںْ قمَـه ﺎلـذَوقّ ويگبــر بعينگ مـن #گـلامـھہِِ وذوقـھہِِ وبعـضَ #ﺎلعرب كـنهَ مــںْ ﺎلضـيق َمخـلوقّ لا جـاگِ جـاگِ ﺎلضيـق #تــرعــد بــروقــھہِِ herman🍃🎈🎻🚬🐬💫

گلامھہ

#گلامھہ العربترعد