#ٱعت

#ڪـِٰ̲ہﺭٱمتــِٰ̲ہﻲ ٱعـِٰ̲ہ‌‍ضـــِٰ̲ہﻡ مــِٰ̲ہﻥ ٲﻥ ٱڪـِٰ̲ہﯠﻥ #شــِٰ̲ہﺨــِٰ̲ہﺻـآ ﻋــِٰ̲اديـِٰ̲ـٱ قــِٰ̲ہﺩ#يـِٰ̲ہﻌـتــِٰ̲ہﻗــِٰ̲ہﺩﯠﻧــِٰ̲ہﮫ الٱﺨــِٰ̲ہﺭون غــِٰ̲ہﺭورٲ وانـِٰ̲ا #ٱعـتــِٰ̲ہﭱــِٰ̲ہﺩﮪ بــِٰ̲ہﺩايــِٰ̲ﮫ خــِٰ̲ط #الـتـِٰ̲ـہﯠاضـِٰ̲ــہ؏ #تــِٰ̲ـِٰ̲ہﺑــِٰ̲ـِٰ̲ٱ كـِٰ̲ـہﻡ انا مــِٰ̲تـواضـِٰ̲ـ؏ 😌 #eℒ

ٱعت

#ٱعت ڪشالت