#ویهنیاله

#يخیعونه الیمد حیله على گد #طينه #ویهنیاله الگه ابن ادم #یسدعينه..✋💔

ویهنیاله

#ویهنیاله

رجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧ اَْنَوٍوٍتٍيِ اَْلّغٌاَْلّيِهً

رجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧ ڕوٍعع

رجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧ جُمٌيِلّ

رجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧ اَْلّلّهً علّيِجُ

رجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧرجـ,ـل لَآ يـحــب ـ ـٰٰٖۧطينهيخیعونهیسدعينه