#وتمردي

انـا أفتخر بـ نـرجسيتي #وانـوثتي #وتـمردي وثـقتي وادرگ جـيدآ انـي إمـراه ذؤ عـقل مـفگر #واحساس #راقي واؤمـن جـدآ وجـدآ بـ أنـني لـن #اتـــگرر !

وتمردي

#وتمردي

Mohmed Samiur

Mohmed SamiurMohmed Samiurراقيواحساسوانوثتياتگرر