#لل

#يكـِٰ̲ہ‌‍فني #فـِٰ̲ہ‌‍خراً ان #النـِٰ̲ہ‌‍امـِٰ̲ہ‌‍وسـِٰ̲ہ‌‍ه #تـِٰ̲ہ‌‍عرض #نفـِٰ̲ہ‌‍سها #للـِٰ̲ہ‌‍قتل #مـِٰ̲ہ‌‍قابـِٰ̲ہ‌‍ل ان #تقبـِٰ̲ہ‌‍لني #تـِٰ̲ہ‌‍باً #للبـِٰ̲ہ‌‍شريـِٰ̲ہ‌‍ه🤣☻✌

لل

#لل لعالمبهحالتفتقزوجتهرومانسيةهمفاذنبخافتشدالحيطحرمﺳﻴﺠﺎﺭﺗﻪكلمتوهمستشد_معي_اليوم_اشد_معگ_دوومقأتلأ_وخ