#غائ

لآ #ـﭑفِڪــٰٰــــٰر ڪثيراً #بآِلِـغِـائِبيــٰنِ فَِ #آِنــٰٰــا بِحــٰٰــــٰددِ ذآتِــي #غِـاِئــٰٰــــٍِٰـب عَِـنُ #آلڪـٰٚـثِـيريِــٰٰــــٰـن 💔🐸🚬 ⁽♛₎ꜜۦٰ‏

غائ

#غائ

مـۦـجـنـۦـو໑نٰـۦـھہ شـۦـآﭑمــ͡ۦـيـۦـھہ ⁽♥₎ٔ ۶ يسعد روحك خي 🌸

. .👸 ط̯͡ف̯͡ۆ̯͡ل̯͡ي̯͡ة ج̯͡د͡ وربي اريحلك😌😎

مـۦـجـنـۦـو໑نٰـۦـھہ شـۦـآﭑمــ͡ۦـيـۦـھہ ⁽♥₎ٔ ۶مـۦـجـنـۦـو໑نٰـۦـھہ شـۦـآﭑمــ͡ۦـيـۦـھہ ⁽♥₎ٔ ۶. .👸 ط̯͡ف̯͡ۆ̯͡ل̯͡ي̯͡ة ج̯͡د͡. .👸 ط̯͡ف̯͡ۆ̯͡ل̯͡ي̯͡ة ج̯͡د͡آنﭑفڪبآلغائبيآلڪ