#عواااااااااااااافي

خـــــلـــيگ #ذيــب وآعــرف ميـن #تخــــآوي 👍 👇 آلرخــأص مآ يــجـي مــن #ورآههــم غـير #آلبلآوي #عواااااااااااااافي

عواااااااااااااافي

#عواااااااااااااافي

حبيب محمد يسلم نورك

عاشرتك نذل نورك العاكس

حبيب محمد نورتي

عاشرتك نذل اتعيش

حبيب محمدحبيب محمدعاشرتك نذلعاشرتك نذلحبيب محمدحبيب محمدعاشرتك نذلعاشرتك نذلذيبتخآويورآههمآلبلآوي