#طل

#صـِٰ̲ہ‌‍ديقـِٰ̲ہ‌‍ي #الـِٰ̲ہ‌‍وغـِٰ̲ہ‌‍د #كلـِٰ̲ہ‌‍ما رأي #فـِٰ̲ہ‌‍تاة علـِٰ̲ہ‌‍قت #علـِٰ̲ہ‌‍ى منـِٰ̲ہ‌‍شور #لـِٰ̲ہ‌‍ي #يـِٰ̲ہ‌‍رسـِٰ̲ہ‌‍ل لهـِٰ̲ہ‌‍ا #طلـِٰ̲ہ‌‍ب #محـِٰ̲ہ‌‍ادثـِٰ̲ہ‌‍ة😹☻

طل

#طل العينهتلفصورﭥڪوﭥغيبيبرحوبعشرالافالثقبةالخيمه