#تاخذني

#مدري وين #تريد بيه 🍃 روحي #تاخذني اعله دربڪ 🚶‍♂️ #واني اعرفڪ #مو_اليه💔 مدري ليا مدولب

تاخذني

#تاخذني

ت̸ہ̸آ̸ج̸ہ̸ر̸ه̸ہ̸✞̸ م̸ہ̸خ̸ہ̸د̸ر̸آ̸ت̸ہ̸✞ حلووو

سيد الخواطر .. العجيلي حلو

😍بطه الجبوريه😉 😍😍

سجاد ابن البصره راقيه

علاوي الحلاق ص͠آ͠رَ آ͠ل͠أم͠ر ب͠آ͠ئِن͠آً͠ ل͠آ͠ تَ͠ح͠ت͠آ͠ج͠ أَن͠ تَ͠تَ͠ع͠ذّ͠ر
جَ͠فَّ͠ت͠ شِ͠ف͠آ͠هُ͠گَ͠ و͠ل͠و͠نُ͠ه͠آ͠ تَ͠غ͠يّ͠ر
وَ͠لِ͠س͠آ͠نُ͠گَ͠ آ͠ل͠مُ͠ف͠وّ͠ه͠ ص͠آ͠ر بِ͠آ͠ل͠گَ͠ل͠آ͠مِ͠ يَ͠تَ͠ع͠ثَّ͠ر
وَ͠نَ͠ظ͠رَةُ آ͠ل͠غَ͠د͠ر ف͠ي͠ آ͠ل͠ع͠ي͠ن͠ ت͠و͠ح͠ي͠
إِن͠ هُ͠ن͠آ͠گ͠ أم͠رآً͠ ف͠ي͠ س͠و͠آ͠دِ͠ آ͠ل͠ل͠ي͠لِ͠ تَ͠دَّ͠بَ͠ر
وَ͠هُ͠ن͠آ͠لِ͠گَ͠ حَ͠ب͠ي͠ب͠آً͠ لِ͠ح͠ب͠ي͠بِ͠ه͠ تَ͠نَّ͠گ͠ر
هَ͠ل͠ ه͠ذ͠آ͠ يَ͠گ͠ف͠ي͠ أَم͠ تُ͠ري͠د͠ أَگ͠ثَ͠ر
أُع͠لِ͠ن͠ آ͠ل͠مَّ͠خ͠ف͠ي͠ ل͠آ͠ تَ͠ح͠ت͠آ͠ج͠ أَن͠ تَ͠ت͠بَ͠طَّ͠ر
تَ͠ب͠آً͠ لِ͠ل͠ز͠م͠آ͠ن͠ ح͠ي͠ن͠ يَ͠جْ͠عَ͠ل͠ آ͠ل͠ع͠ب͠د͠ ع͠ل͠ى آ͠ل͠أس͠ي͠آ͠دِ͠ يَ͠تَ͠شَ͠طَّ͠ر
ي͠ب͠ق͠ى آ͠ل͠ضَب͠عُ͠ ضَب͠ع͠آً͠ وَ͠إِن͠ تَ͠نَّ͠مَ͠ر

علاوي الحلاق إخ͠ت͠آ͠رى رج͠لً͠آ͠, حِ͠ي͠ن͠ ت͠س͠ن͠دِ͠ي͠ن͠ رأس͠گِ͠ ع͠ل͠ى گ͠ت͠ف͠ه͠ ،ت͠ش͠ع͠ري͠ن͠ أن͠ ل͠آ͠ ش͠ئ فِ͠ى ه͠ذ͠آ͠ آ͠ل͠ع͠آ͠ل͠م͠ ق͠آ͠دِ͠ر ع͠ل͠ى إي͠ذ͠آ͠ئگِ͠ ❤👌!

علاوي الحلاق ف͠گ͠ت͠ ز͠ي͠ج͠ه͠آ͠ و͠ش͠ف͠ت͠ آ͠ل͠ن͠ح͠ـل͠ م͠ل͠ت͠ــم͠
و͠ضل͠ــت͠ ب͠ل͠ع͠ي͠ـو͠ن͠ آ͠ل͠ن͠ظ͠ـره͠ ت͠ت͠ل͠ع͠ث͠ـم͠
گ͠آ͠ل͠ت͠ل͠ي͠ ش͠ج͠رآ͠ل͠گ͠ ي͠ب͠و͠ ع͠ي͠و͠ن͠ آ͠ل͠س͠و͠د͠
گ͠ل͠ت͠ل͠ه͠آ͠ آ͠ل͠ع͠س͠ـل͠ گآ͠ل͠ت͠ل͠ــي͠ م͠آ͠ت͠ل͠ـــــز͠م͠ 😡أّخِ͠ـبً͠رتٌ͠ـنِ͠يِّ͠ تٌ͠ـلَ͠گ أّلَ͠عٌ͠جّ͠ـوٌ͠ﺰ أّلَ͠طِ͠أّعٌ͠نِ͠ةّ فُ͠ـيِّ͠

أّلَ͠سِ͠ـنِ͠_أّنِ͠ أّلَ͠رجّ͠ـوٌ͠لَ͠ةّ_مً͠وٌ͠قُ͠فُ͠

وٌ͠لَ͠يِّ͠سِ͠ـ_ذّ͠گر. #لَ͠مً͠نِ͠ يِّ͠فُ͠ـهّ͠ـمً͠هّ͠ـأّ#

علاوي الحلاق آ͠ن͠آ͠ رج͠ل͠ ل͠آ͠ ت͠ه͠ز͠ن͠ي͠ ع͠آ͠ص͠ف͠ة آ͠ل͠ن͠س͠آ͠ء آ͠ل͠گ͠آ͠ذ͠ب͠آ͠ت͠
و͠ل͠آ͠ ع͠آ͠ص͠ف͠ة آ͠ل͠آ͠ص͠د͠ق͠آ͠ء آ͠ل͠خ͠آ͠ئن͠ي͠ن͠
ل͠ن͠ أخ͠س͠ر ذ͠آت͠ي͠ م͠ن͠ آج͠ل͠. .
ب͠ق͠آ͠ي͠آ͠ ف͠ت͠ي͠آآت͠ ت͠آف͠ه͠آت͠ ف͠أن͠آ͠ آس͠ط͠و͠ره͠ ل͠آ ت͠ل͠و͠ي͠ ذ͠رآ͠ع͠ي͠ ف͠ت͠آ͠ة
إذ͠آ ق͠رأت͠ گ͠ل͠آم͠ي͠ و͠أز͠ع͠ج͠گ͠ ../ف͠ أع͠ل͠م͠ى - ب͠أن͠گ͠ أن͠ت͠ آ͠ل͠م͠ق͠ص͠و͠د͠ه͠ ..آ͠ل͠گ͠و͠آ͠ف͠ي͠ر

علاوي الحلاق ب͠ي͠ن͠ صَ͠دْ͠رِي͠ و͠أن͠فَ͠آ͠سِ͠ي͠ ل͠گ͠ مُ͠و͠عِ͠دٌ͠ يَ͠شْ͠تَ͠آ͠قُ͠ إل͠ي͠گ͠ ي͠آ͠ع͠ش͠ق͠ رو͠ح͠ي͠..

علاوي الحلاق أح͠ظ͠ن͠گ͠ ح͠ضن͠ة أل͠م͠ش͠ت͠آ͠گ͠
أش͠م͠ أج͠م͠ل͠ ع͠ط͠ر م͠ن͠گ͠
م͠ن͠ گ͠ل͠ش͠ي͠ أن͠ح͠رم͠ ي͠آ͠ن͠آ͠س͠
ب͠س͠ م͠آ͠أن͠ح͠رم͠ م͠ن͠گ͠ 👈💘❥ س͠ـآب͠ق͠ى آح͠ب͠گ 💔

ح͠ت͠ى و͠آن͠ ل͠م͠ آرآگ د͠آئم͠ـآ͠ 💔

ف͠ل͠م͠ـس͠ـآف͠ه͠ ل͠آ ت͠غ͠ي͠ر ش͠ـي͠ ب͠ق͠ل͠ب͠ي͠💔

علاوي الحلاق أح͠ظ͠ن͠گ͠ ح͠ضن͠ة أل͠م͠ش͠ت͠آ͠گ͠
أش͠م͠ أج͠م͠ل͠ ع͠ط͠ر م͠ن͠گ͠
م͠ن͠ گ͠ل͠ش͠ي͠ أن͠ح͠رم͠ ي͠آ͠ن͠آ͠س͠
ب͠س͠ م͠آ͠أن͠ح͠رم͠ م͠ن͠گ͠ 👈💘

علاوي الحلاق تَ͠م͠ت͠ل͠گ͠ي͠ن͠ غ͠م͠آ͠ز͠ةً و͠ل͠آ͠ تَ͠ب͠تَ͠س͠م͠ي͠ن͠ ؛ أج͠رم͠ت͠ي͠ بِ͠ح͠ق͠ ن͠ف͠س͠گِ͠ أي͠ت͠ه͠آ͠ آ͠ل͠ج͠م͠ي͠ل͠ة

علاوي الحلاق ي͠ؤس͠ف͠ن͠ي͠ أن͠ن͠ي͠ ل͠ن͠ أس͠ت͠ط͠ي͠ع͠ ه͠ذ͠ه͠ آ͠ل͠م͠ره͠ آ͠خ͠ت͠رآ͠ع͠ ح͠ج͠ة ج͠د͠ي͠د͠ة ل͠ل͠ح͠د͠ي͠ث͠ م͠ع͠گ͠ ..
ي͠ؤس͠ف͠ن͠ي͠ آ͠ن͠ گ͠ل͠ آ͠ف͠ع͠آ͠ل͠گ͠ ت͠ع͠د͠ت͠ آ͠ل͠ح͠د͠و͠د͠ ..
ي͠ؤس͠ف͠ن͠ي͠
آ͠ن͠ گ͠ل͠ ش͠ي͠ئ ي͠ق͠ت͠رب͠ م͠ن͠ آ͠ل͠ن͠ه͠آ͠ي͠ة

ح͠ق͠آ͠ ي͠ؤس͠ف͠ن͠ي͠ ..آ͠ل͠گ͠و͠آ͠ف͠ي͠ر

وأحد من الناس ‏‎
.🌸🌸لروحـڪ باقاتہ الياسمينہ🌸🌸꧁⚀꧂َّ تحيـــه من القلــبٌ꧁⚀꧂.🌷^🌷

وأحد من الناس ‏‎
.🌸🌸لروحـڪ باقاتہ الياسمينہ🌸🌸꧁⚀꧂َّ تحيـــه من القلــبٌ꧁⚀꧂.🌷^🌷

وأحد من الناس ‏‎
.🌸🌸لروحـڪ باقاتہ الياسمينہ🌸🌸꧁⚀꧂َّ تحيـــه من القلــبٌ꧁⚀꧂.🌷^🌷

وأحد من الناس ‏‎
.🌸🌸لروحـڪ باقاتہ الياسمينہ🌸🌸꧁⚀꧂َّ تحيـــه من القلــبٌ꧁⚀꧂.🌷^🌷

☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜ قزومه نورتي وردايه

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ #مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
#ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~ مٌسِسِـℳـْـًًـًًًـًـًًًـًآْﺂْئګم جُـْـْْـْـﻤℳــًـًًـًًًـًًـًــًًًـًًيل
# ڪـجمــــــااال ارواحـڪــم الطيبــــــــﮪ

☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜ حلؤؤ

لطيف السماوي السماوي السعاده لقلبك الطيب لاتنتهي ابدا

ت̸ہ̸آ̸ج̸ہ̸ر̸ه̸ہ̸✞̸ م̸ہ̸خ̸ہ̸د̸ر̸آ̸ت̸ہ̸✞ت̸ہ̸آ̸ج̸ہ̸ر̸ه̸ہ̸✞̸ م̸ہ̸خ̸ہ̸د̸ر̸آ̸ت̸ہ̸✞سيد الخواطر .. العجيليسيد الخواطر .. العجيلي😍بطه الجبوريه😉😍بطه الجبوريه😉سجاد ابن البصرهسجاد ابن البصرهعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناسوأحد من الناس☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~شہہمہہوخﮩ₰ـﮩ~ مجہہہہنہونﮩ₰ـﮩ~☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜☆ ➢مـ͡๘ـོ͢ـُؒ͜͡زاجـོ͢ي✯ـ๘ۜึℋ໑͜لطيف السماوي السماويلطيف السماوي السماويتريدمدريوانيمو_اليهالموتطاقةبيتعليهمو_اليسيارهوضيفه