#الخساره

شكون قال #الخساره خساره و #الربح ربح #شحال من #خساره #ربح و #شحال من #ربح #خساره كاين لي #ربح و #خسر #ناسو و #نعاسو وكان لي #فالخساره عاود عرف #قيمه #راسو

الخساره

#الخساره خسارهشحالالربحربح