فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ

أّحٌبِتّيِّ بِأّلَلَهِ أّصٌدِقِأّيِّيِّ أّخَوِأّنِيِّ وِأّخَوِأّتّيِّ أّلَګرأّمَ مَجِمَوِعٌهِ لَتّعٌأّرفِّ وِأّلَصٌدِأّقِهِ وِأّلَعٌلَأّقِأّتّ أّلَمَحٌتّرمَهِ وِأّلَأّخَوِهِ أّلَصٌأّدِقِهِ وِأّحٌتّيِّرأّمَ مَنِ مَتّوِأّجِدِ بِهِذّهِ أّلَمَجِمَوِعٌهِ أّلَمَتّوِأّضّعٌهِ 😍😍

فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ

فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ 76075577605687111691811138711111160756453175424077542391754235975423497539505753747875371877534947753492075347957531250109590275003657475135747343974708357470787747077274695817469231746922574692067469199746915674546477442733743866574377717437725743721274368797436875108089874274917427487107954274268277426153742539674228267422766107843510784117421404742098174209441077990741908774190727416577741500674149207414901741486974148677414800741426874140747407676740688374065317406337740498174048157403697740364774035477403479740341074033211074662740320574031697403153740314374031257403109740306174030377403004