فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ

أّحٌبِتّيِّ بِأّلَلَهِ أّصٌدِقِأّيِّيِّ أّخَوِأّنِيِّ وِأّخَوِأّتّيِّ أّلَګرأّمَ مَجِمَوِعٌهِ لَتّعٌأّرفِّ وِأّلَصٌدِأّقِهِ وِأّلَعٌلَأّقِأّتّ أّلَمَحٌتّرمَهِ وِأّلَأّخَوِهِ أّلَصٌأّدِقِهِ وِأّحٌتّيِّرأّمَ مَنِ مَتّوِأّجِدِ بِهِذّهِ أّلَمَجِمَوِعٌهِ أّلَمَتّوِأّضّعٌهِ 😍😍

فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ

فِّلََّسطّيِّنِ تّجِمَعٌنِأّ 1136755767624511285537653392763836011238297607557760568711169181113871111116075645317542407754239175423597542349753950575374787537187753494775349207534795753125010959027500365747513574734397470835747078774707727469581746923174692257469206746919974691567454647744273374386657437771743772574372127436879743687510808987427491742748710795427426827742615374253967422826742276610784351078411742140474209817420944107799074190877419072741657774150067414920741490174148697414867741480074142687414074740767674068837406531740633774049817404815740369774036477403547740347974034107403321107466274032057403169740315374031437403125740310974030617403037740300574030047402986