بـﺳ̲ﻣ̲ﮬ̲̌ﮧB ﺂ̲ﻟ̲بـغﺩ̲ﺂ̲ﺩ̲يےة

ل̲ي̲ر̲ح̲ل̲ م̲ـن̲ ي̲ر̲ح̲ل̲ م̲ـن̲ ح̲ي̲آت̲ي̲. ۆ̲ل̲ي̲ب̲ق̲ي̲ م̲ـن̲ ي̲ش̲ـآء.. ف̲آن̲آ ل̲آ آل̲ت̲ف̲ت̲ آب̲د̲آ ل̲ل̲ۆ̲ر̲آء..... فعل الجرس 🔔 اعلئ الشاشه 👆 bsmaamar @bsmaamar

بـﺳ̲ﻣ̲ﮬ̲̌ﮧB ﺂ̲ﻟ̲بـغﺩ̲ﺂ̲ﺩ̲يےة,bsmaamar,@bsmaamar

بـﺳ̲ﻣ̲ﮬ̲̌ﮧB ﺂ̲ﻟ̲بـغﺩ̲ﺂ̲ﺩ̲يےة 139534991394166913916744138965091388204213838354