❓ نـحـن فـي بـلاد حـتـى وإن عـلـقـت لـگ جـدتـگ يـرسـلـون لـهـا طـلـب صـداقـة ..!

نـحـن فـي بـلاد حـتـى وإن عـلـقـت لـگ جـدتـگ يـرسـلـون لـهـا طـلـب صـداقـة ..! الله يسعدك

❓ نـحـن فـي بـلاد حـتـى وإن عـلـقـت لـگ جـدتـگ يـرسـلـون لـهـا طـلـب صـداقـة ..!

كــبــريـاء حـــزيـن ربي يسعد روحگ وقلبگ

كــبــريـاء حـــزيـنكــبــريـاء حـــزيـن