❓ شنو احله شي بل حياة

شنو احله شي بل حياة الأمن والأمان وهذا كله ما موجود والوفاء والمصداقيه

❓ شنو احله شي بل حياة

لطيف السماوي السماوي الامان

لطيف السماوي السماويلطيف السماوي السماوي