كشخިــோ໋ິިـه بـோިـلـோ໋ިـدويツ

#هـۣۙـۙـۣۙـۙـۣۙلا سهـۙـۣۙـۙـۣۙلٱ بـۣۙـۙـۣۙـۙـۣۙـكم جميعۙـۣۙـۙـۣۙااا اتشـ͟ಠــۙـۙرف بۙـۣۙـۙـۣۙكم .انۣۙـۙـۣۙـۙـرتۣۙـۙـۣۙـۙـۣۙم الصفحـۣۙـۙـۣۙـۙـۣۙه لاتنسـۙـۣۙـۙـۣو ضغط🕭 علـۙـۙى الجۣـۙـۣۙـرس يصلكم كۙـۣۙل جـۙـۣۙـۙـۣۙـۙديد كمـۣۙـۙـان سۣۙـۙـۣۙـۙوي الايـۣۙـۙـۣۙك منشورات تحيـاتى للجمـۙـۙيع ابتسۣم اانت فـي صفحۙـۣۙـه بۙـۣۙנوي Huhgj @Huhgj

كشخިــோ໋ິިـه بـோިـلـோ໋ިـدويツ,Huhgj,@Huhgj

كشخިــோ໋ິިـه بـோިـلـோ໋ިـدويツ 1457908714556439145240741451220814487710144845191444967414440476144355531441169214388980143604051433272314282802142519321425099614211972141771891415962814151627141346031411818914110508141078232262300140847881405893014046348140281511401300414011118140100621397689713967494138846651387612113861594137825952197493218685713521503