حـِٰ̲ہ‌‍اكـِٰ̲ہ‌‍م وطـِٰ̲ہ‌‍ن

😁آن رأيـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہتم ا رقبـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہتي حـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہمراء فَـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہآعلـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہمـوا ان مـــٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہـســائـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہي گــٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہآن شـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہـديـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہد الإنـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ہحراف😄😹 Aswead @Aswead

حـِٰ̲ہ‌‍اكـِٰ̲ہ‌‍م وطـِٰ̲ہ‌‍ن,Aswead,@Aswead

حـِٰ̲ہ‌‍اكـِٰ̲ہ‌‍م وطـِٰ̲ہ‌‍ن 2740374524634145